Bài tập polime và vật liệu polime

Câu 1. Polime không có nhiệt độ nóng chảy cố định, nguyên nhân chủ yếu là do

A. có lẫn tạp chất

B. có liên kết cộng hóa trị không phân cực

C. số lượng mắt xích trong phân tử khác nhau.

D. có khối lượng phân tử rất lớn và có cấu trúc phân tử phức tạp.

Câu 2. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon–6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ tằm và tơ enang.                           B. Tơ visco và tơ nilon–6,6.

C. Tơ nilon–6,6 và tơ capron.                D. Tơ visco và tơ axetat.

Câu 3. Chọn phát biểu không đúng: polime …

A. đều có phân tử khối lớn, do nhiều mắc xích liên kết với nhau.

B. có thể được điều chế từ phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng.

C. được chia thành nhiều loại: thiên nhiên, tổng hợp, nhân tạo.

D. đều khá bền với nhiệt hoặc dung dịch axit hay bazơ.

Câu 4. Chọn polime tổng hợp hoặc nhân tạo:

1) Xenlulozơ.                          2) tơ xenlulozơ axetat.                       3) Thủy tinh hữu cơ.

4) Poli(vinyl clorua).             5) Cao su cloropren.                            6) Polistiren.

A. 1, 3, 4.                    B. 1, 3, 4, 5.                C. 1, 3, 4, 5, 6.                     D. 2, 3, 4, 5, 6.

Câu 5. Chọn polime có cấu trúc mạch không phân nhánh:

A. Nhựa bakelit (rezit).                                   B. Amilopectin của tinh bột.

C. Poli(vinyl clorua).                                       D. Cao su lưu hóa.

Câu 6. Điều nào sau đây không chính xác liên quan đến tính chất vật lí chung của polime ?

A. Hầu hết các polime là những chất rắn, không bay hơi.

B. Nhiệt độ nóng chảy không xác định, biến đổi trong phạm vi rộng.

C. Đa số không tan trong dung môi thông thường.

D. Hầu hết các polime không dẫn điện và rất bền nhiệt.

Câu 7. Chọn nhóm hợp chất có thể trùng hợp thành polime:

A. etylen oxit, acrilonitrin.           B. buta–1,3–đien, glyxin.

C. stiren, toluen.                             D. isopren, benzen.

Câu 8. Cấu tạo của monome tham gia được phản ứng trùng ngưng là

A. trong phân tử phải có liên kết chưa no hoặc vòng không bền.

B. thỏa điều kiện về nhiệt độ, áp suất, xúc tác thích hợp.

C. có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng tham gia phản ứng.

D. các nhóm chức trong phân tử đều có chứa liên kết đôi.

Câu 9. Nhóm hợp chất không thể tạo thành polime là

A. glyxin, axit ađipic.                   B. phenol, cloropren.

C. benzen, xiclohexan.               D. stiren, etylen glicol.

Câu 10. Dạng tơ nilon phổ biến nhất hiện nay là tơ nilon–6 có 63,68% C ;  12,38%N ;   9,80%H ;  14,4%O. Công thức thực nghiệm của nilon–6 là

A. C5NH9O                 B. C6NH11O                 C. C6N2H10O                D. C­6NH11O2

Câu 11. Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

A. trùng hợp.                           B. đồng trùng ngưng.

C. trùng ngưng.                       D. đồng trùng hợp.

Câu 12. Khối lượng mol phân tử trung bình của PVC là 250.000 g/mol, hệ số polime hóa của PVC là

A. 3500.                      B. 4000.                      C. 2500.                      D. 3500.

Câu 13. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là

A. tơ nilon–6,6.           B. tơ visco.      C. tơ tằm, tơ axetat.    D. tơ capron, tơ enang.

Câu 14. Chất có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là

A. H2N – CH2 – COOH.                                B. C2H5 – OH, C6H5 – OH.

C. CH3 – COOH, HOOC – COOH.              D. CH2=CH – COOH.

Câu 15. Polime có thể điều chế từ 2 loại phản ứng trùng hợp và trùng ngưng là

BT polime-vat lieu polime 01 Câu 16. Quá trình nào không làm thay đổi mạch polime ?

A. poli(vinyl axetat) + NaOH ; cao su isopren + HCl.

B. tinh bột + H2O/H+ ; lưu hóa cao su.

C. tơ nilon–6,6 + dung dịch NaOH.

D. polistiren đun nóng ở nhiệt độ 3000C.

Câu 17. Trùng ngưng axit ε–aminocaproic thu được m kg polime và 12,6 kg H2O với hiệu suất phản ứng 90%. Giá trị của m là

A. 71,19.                     B. 79,1.                       C. 91,7.                       D. 90,4.

Câu 18. Khi đun nóng phenol (dư) và fomandehit với xúc tác axit ta thu được

A. nhựa novolac.         B. nhựa rezol.              C. nhựa rezit.              D. cả ba loại trên.

Câu 19. Công thức của monome dùng để điều chế polietilen, polibutađien, poliaminoaxetic (theo thứ tự) là

A. H2C=CH2, H3C–CH=CH–CH3, H2N–CH2–CH2–COOH.

B. H2C=CH2, H2C=CH–CH=CH2, H2N–CH2–COOH.

C. H2C=CH2, H3C–CH=C=CH2, H2N–CH2–COOH.

D. H2C=CH–Cl, H3C–CH=CH–CH3, H3C–CH(NH2)–COOH.

Câu 20. Chọn loại tơ poliamit trong số các loại tơ sau:

(1)  (–HN–[CH2]6–NH–OC–[CH2]4–CO–)n.              (2)  [C6H7O2(OOC–CH3)3]n.

(3)  (–OC–C6H4–COO–CH2–CH2–O)n.                     (4)  (–HN–[CH2]5–CO–)n.

A. (1), (3).                   B. (1), (4).                   C. (1), (2), (4).                         D. (2), (3).

Câu 21. Nhận định nào dưới đây không đúng?

A. Tơ tằm, bông, cao su thiên nhiên, tinh bột là polime thiên nhiên

B. Tơ capron, tơ enang, tơ clorin và nilon–6 là tơ tổng hợp.

C. Chất dẻo là những vật liệu bị biến dạng dưới tác dụng của nhiệt độ, áp suất và giữ nguyên sự biến dạng ấy khi thôi tác dụng.

D. Tơ capron, tơ enang, nilon–6,6 và tơ clorin bị phân hủy trong cả môi trường axit và bazơ.

Câu 22. Chọn polime bị thủy phân trong môi trường kiềm:

A. poli(vinyl axetat), tơ capron.          B. xenlulozơ, tinh bột.

C. poliisopren, polipropilen.                D. polibutađien, polistiren.

Câu 23. Để sản xuất 950 kg poli(vinyl clorua) từ khí thiên nhiên (chứa 95% CH4). Biết hiệu suất chung của quá trình điều chế là 40%. Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần dùng là

A. 1792 m3.                  B. 1702,4 m3.                    C. 1344 m3.                   D. 716,8 m3.

Câu 24. Để điều chế 120 kg poli(metyl metacrylat) (hiệu suất của cả quá trình 75%) thì khối lượng axit và rượu cần dùng (theo thứ tự) là

A. 137,6 kg ; 51,2 kg.                B. 103,2 kg ; 38,4 kg.

C. 116,6 kg ; 43,4 kg.                 D. 87,4 kg ; 32,5 kg.

Câu 25. Thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế từ polime sau:

BT polime-vat lieu polime 02 Câu 26. Cao su tổng hợp lần đầu tiên được điều chế bằng phương pháp Lebedev theo sơ đồ:

BT polime-vat lieu polime 03 Hiệu suất quá trình điều chế là 80%, muốn thu được 540 kg cao su thì khối lượng ancol etylic cần dùng là

A. 920 kg.                   B. 856 kg.                   C. 1150 kg.                 D. 684,8 kg.

Câu 27. Chọn phát biểu sai: Cao su thiên nhiên…

A. là polime của isopren, có cấu trúc điều hòa dạng cis.

B. trích từ nhựa cây cao su Hevea Brasiliensis.

C. có thể được lưu hóa nhờ các liên kết đôi trong phân tử.

D. có tính đàn hồi kém hơn cao su buna.

Câu 28. Tính chất vật lí quan trọng nhất của cao su là

A. Đàn hồi.       B. Không bay hơi.                C. Không tan trong nước.          D. Không thấm khí.

Câu 29. Cao su cloropren có thể được điều chế từ

A. CH2=C(CH3)–CH2–Cl                               B. CH2=CCl–CH=CH2

C. CH2=CH–Cl.                                              D. CH2=C(CH3) – COO – CH3.

Câu 30. Polime tổng hợp nào sau đây được điều chế không phải từ phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng ?

A. Poli(vinyl axetat).                               B. Poli(vinyl ancol).

C. Poli(phenol-fomanđehit).                D. Polime thiên nhiên.

Câu 31. Axit ađipic và hexametylen điamin tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau, tạo thành polime để sản xuất tơ

A. lapsan.        B. nilon–6,6.         C. nitron.            D. nilon–6.

Câu 32. Về nguồn gốc thì tơ lapsan thuộc cùng loại với

A. tơ tằm, bông, len.                           B. tơ visco, tơ xenlulozơ axetat.

C. tơ capron, tơ enang.                       D. tơ nitron, tơ đồng–amoniac.

Câu 33. Tơ capron và tơ enang thuộc loại

A. tơ poliamit.             B. tơ thiên nhiên.                    C. tơ polieste.                          D. tơ vinilon.

Câu 34. Trong số các polime sau đây polime nào được dùng tráng lên chảo, nồi để chống dính?

A. PVC                       B. PE               C. PVA           D. Teflon (poli tetrafloetylen)

Câu 35. Trong số các polime có cùng số mắt xích sau đây, polime nào có khối lượng phân tử lớn nhất?

A. Tơ capron               B. Thủy tinh hữu cơ                C. Polistiren                D. Poli(vinyl axetat)

Câu 36. Nguyên liệu trực tiếp điều chế tơ lapsan là :

A. etylenglicol và axit ađipic              B. axit terephtalic và etylenglicol

C. axit e–aminocaproic                       D. xenlulozơtrinitrat

Câu 37. Polime X trong phân tử chỉ có C, H và có thể có O. Hệ số trùng hợp của phân tử X là 1800, phân tử khối là 122400. X là :

A. cao su isopren                     B. PE               C. PVA              D. PVC

Câu 38. Cho các chất sau : phenylamoniclorua, natri phenolat, vinyl clorua, ancol benzylic, phenylbenzoat và tơ nilon–6,6. Tổng số chất tác dụng được với NaOH đun nóng là :

A. 6                        B. 5                        C. 4                          D. 3

Câu 39. Polime nào sau đây có tên gọi “tơ nitron” hay “olon” được dùng dệt may quần áo ấm?

A. Poli(metyl acrylat)                     B. Poli acrilonitrin

C. Poli(vinyl clorua)                        D. Poli(phenol fomanđehit)

Câu 40. Polime nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường kiềm?

A. PVA                       B. tơ nilon–6,6            C. tơ capron                D. cao su thiên nhiên

Câu 41. Phenol không phải là nguyên liệu để điều chế:

A. nhựa bakelit           B. axit picric                C. 2,4–D và 2,4,5–T               D. thủy tinh hữu cơ

(Ghi chú: 2,4-D: Axit 2,4-điclorophenoxyaxetic; 2,4,5-T: Axit 2,4,5-triclorophenoxyaxetic)

Câu 42. Mô tả không đúng về cấu trúc mạch của các polime là :

A. PVC có dạng mạch thẳng

B. PVA có dạng mạch phân nhánh

C. amilozơ có dạng mạch phân nhánh

D. cao du lưu hóa có dạng mạng lưới không gian

Câu 43. ABS là polime kết hợp được các ưu điểm về độ cứng và độ bền của cấu tử nhựa vinyl với độ dai và sức va đập của thành phần cao su, được tạo ra bằng phản ứng polyme hóa qua lại giữa acylonitrin (nitrin acrylic) với buta–1,3–đien và stiren. Công thức phân tử của các monome tạo ra ABS là :

A. C3H3N, C4H6, C8H8               B. C2H3N, C4H6, C8H8

C. C2H3N, C4H6, C8H6               D. C3H3N, C4H6, C8H6

Câu 44. Khi clo hóa 1 loại PP (polipropilen) thu được 1 loại polime chứa 22,118% clo về khối lượng . Tính xem trung bình 1 phân tử clo tác dụng được với bao nhiêu mắt xích của PP?

A.1                             B. 2                          C. 3                           D. 4

Câu 45. Đồng trùng hợp etilen và isopren thu được polime X. Đốt 39 gam X cần 90,72 lít O2(đktc). Tỉ lệ số mắt xích etilen : Isopren  là :

A. 1:2                        B. 2:3                        C. 1:3                         D. 3:2

Câu 46. Trùng hợp hoàn toàn 16,8 gam etilen thu được m gam polietilen (PE). số mắt xích –CH2–CH2– có trong m gam PE là :

A. 3,624.1023               B. 3,720.1023               C. 3,6138.1023                 D. 4,140.1023

Câu 47. Cách phân loại nào sau đây đúng?

A. các loại vải sợi, sợi len đều là tơ thiên nhiên.

B. Tơ capron là tơ nhân tạo.

C.Tơ visco là tơ tổng hợp.

D. Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa học.

Câu 48. Polime X là sản phẩm đồng trùng hợp của stien và 1 anken Y. Phân tử khối của X là 198000 đ.v.C có tỉ lệ số mắt xích của stiren:Y là 3:2.Mặt khác đốt 39,6 gam X cần 87,36 lít O2 (đktc).Tổng số phân tử stiren và Y tạo nên 1 phân tử X là :

A.2335                        B.2500                                    C.2690                                    D. 2720

Câu 49. Đốt cháy cùng 1 khối lượng polime nào dưới đây cần lượng oxi nhiều nhất?

A. poli (metyl metacrylat)                         B. poli (vinyl ancol)

C. poli ( vinylaxetat)                                    D. cao su buna

Câu 50. Polime X (chứa C,H,O) có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 48160. Công thức một mắt xích của X là :

A. –CH2–C(CH3)(COOCH3)–                  B. –CH2–CH(OOCCH3)–

C. –CH2–CH(COOCH3)–                         D. –CH2–CH(OH)–

Câu 51. Polime X (chứa C,H,N,O) có hệ số trùng ngưng là 560 và phân tử khối là 55400 Công thức một mắt xích của X là :

A. –HN–CH2–CO­–                                   B. –HN–CH(C6H5)–CO–

C. –HN–CH(CH(CH3)2)–CO–                D. –HN–CH(CH2–CH2–COOH)–CO–

Câu 52. Cho 1 loại cao su buna–S với dung dịch HCl dư thu được sản phẩm chứa 8,82% khối lượng clo. Tỉ lệ số mắt xích buta–1,3–đien: Stiren là :

A. 1/2              B. 1/3              C. 1/4              D. 2/3

Câu 53. Cho 1 loại cao su buna–S với dung dịch Br2 dư thu được sản phẩm chứa 37,91% khối lượng brom. Tỉ lệ số mắt xích buta–1,3–đien: Stiren là :

A. 1/2              B. 1/3              C. 1/4              D. 2/3

Câu 54. X là 1 loại cao su khi tác dụng với dung dịch HCl dư thu được sản phẩm chứa 57,258% clo. X là :

A. cao su buna                                    B. cao su Isopren

C. cao su clopren                               D. cao su buna–S

Câu 55. Keo dán epoxi gồm 2 hợp phần trong đó thành phần chính làhợp chất hữu cơ có chứa 2 nhóm epoxi  ở 2 đầu :

BT polime-vat lieu polime 04 Với n=8 thì % khối lượng oxi trong hợp chất trên là :

A. 34,30%      B. 33,40%       C. 40,20%        D. Cả A, B và C sai

Câu 56. Phân tử khối trung bình của poli (hexametylen–ađipamit) là 30000. Số mắt xích trung bình của loại polime trên là :

A. 133             B. 125             C. 266             d. 200

Câu 57. Cho các polime sau :

 BT polime-vat lieu polime 05

Polime nào có phần trăm khối lượng oxi là 33,33%?

A.Nomex            B. Kođel      C. Tơ lapsan      D. Nilon–6

Câu 58. Khi tiến hành đồng trùng hợp buta–1,3–đien và acrylonitrin thu được 1 loại cao su buna–N chứa 8,69% nitơ. Tính tỉ lệ số mol buta–1,3–đien và acrylonitrin trong cao su ?

A. 1:2              B. 1:1              C. 2:1              D. 3:1

Câu 59. Nhận xét nào sau đây đúng khi tổng hợp tơ capron (nilon–6)

Cách 1 : Từ m gam ε–aminocaproic với hiệu suất 100%

Cách 2 : Từ m gam caprolactam với hiệu suất 82,26%

A. Khối lượng tơ capron ở 2 cách là như nhau.

B. Khối lượng tơ capron thu ở cách một lớn hơn cách hai.

C. Khối lượng tơ capron thu ở cách hai lớn hơn cách một.

D. Không thể so sánh được vì phản ứng tổng hợp là khác nhau.

Câu 60. Đem trùng hợp 10,8 gam buta–1,3–đien thu được sản phẩm gồm cao su buna và buta–1,3–đien dư. Lấy ½ sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch brom dư thấy 10,2 gam Br2 phản ứng. Hiệu suất phản ứng trùng hợp là :

A. 40%                        B. 80%                        C.60%             D. 80%

Advertisements
  1. cho xin đáp án với, bài giải nữa thì cảm ơn nhiều lắm

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: