Bài tập chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (SGK Hóa 10NC)

Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài tập 1 – trang 39
Nguyên tử các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3                 B. 5                  C. 6                 D. 7

Chọn đáp án đúng.

Bài tập 2 – trang 39
Số nguyên tử trong chu kì 3 và chu kì 5 là:

A. 8 và 18.                   B. 18 và 8.

C. 8 và 8.                     D. 18 và 18.

Chọn đáp án đúng.

Bài tập 3 – trang 39
Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là:

A. 3 và 3                      B. 3 và 4                   C. 4 và 4               D. 4 và 3.

Chọn đáp án đúng.

Bài tập 4 – trang 39
Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta biết những thông tin gì?

Bài tập 5 – trang 39
Vì sao chu kì 2 và chu kì 3, mỗi chu kì có 8 nguyên tố?

Bài tập 6 – trang 39
a) Nhóm nguyên tố là gì?

b) Các nguyên tố s, p, d, f thuộc những nhóm nào trong bảng tuần hoàn?

Bài tập 7 – trang 39
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố từ Z = 1 đến Z = 20.

Bài tập 8 – trang 39
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố selen (Z = 34), kripton (Z = 36) và xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học

Bài tập 1 – trang 44
Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau lại được lặp lại giống như chu kì trước là do:

A. sự lặp lại tính kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

B. sự lặp lại tính phi kim của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

C. sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

D. sự lặp lại tính chất hoá học của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

Hãy chọn đáp án đúng.

Bài tập 2 – trang 44
Dựa vào bảng 2.1, hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố sau đây: H, He, Li, Na, K, Ca, O, S, Cl, Br.

Bài tập 3 – trang 44
Cho nguyên tử các nguyên tố có: Z = 8; Z = 9; Z = 17; Z = 19. Hãy xác định số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố đó, số thứ tự nhóm và chu kì chứa các nguyên tố đó.

Bài tập 4 – trang 44
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 18 và Z = 19. Tại sao nguyên tố có Z = 18 ở chu kì 3, còn nguyên tố có Z = 19 lại ở chu kì 4?

Bài tập 5 – trang 44
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 20; 21; 24; 29; 30. Cấu hình electron của chúng có đặc điểm gì? Tại sao Cu ở nhóm I B, Zn ở nhóm II B?

Bài tập 6 – trang 44
Sự phân bố electron vào các AO của nguyên tử các nguyên tố C, Ca, Fe và Br sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng?

Hoa10NC_Chuong2_01

Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hoá học

Bài tập 1 – trang 49
Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố

A. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

C. giảm theo chiều tăng của độ âm điện.

D. Cả B và C.

Chọn đáp án đúng nhất.

Bài tập 2 – trang 49
Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố

A. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

C. tăng theo chiều giảm của độ âm điện.

D. Cả A và C.

Chọn đáp án đúng nhất.

Bài tập 3 – trang 49
Độ âm điện đặc trưng cho khả năng

A. hút electron của nguyên tử trong phân tử.

B. nhường electron của nguyên tử này cho nguyên tử khác.

C. tham gia phản ứng mạnh hay yếu.

D. nhường proton của nguyên tử này cho nguyên tử khác.

Chọn đáp án đúng.

Bài tập 4 – trang 49
Hãy cho biết sự biến đổi năng lượng ion hoá thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố trong cùng một chu kì và trong cùng một nhóm A.

Bài tập 5 – trang 49
Nếu không xét khí hiếm thì năng lượng ion hoá thứ nhất của nguyên tử nguyên tố nào lớn nhất, của nguyên tử nguyên tố nào nhỏ nhất?

Bài tập 6 – trang 49
Độ âm điện của một nguyên tử là gì? Quy luật biến đổi giá trị độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm A như thế nào?

Bài tập 7 – trang 49
Nguyên tử của nguyên tố nào có giá trị độ âm điện lớn nhất?

Bài 12  – Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hoá học – Định luật tuần hoàn

Bài tập 1 – trang 55
Cho biết quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm A, giải thích.

Bài tập 2 – trang 55
Hãy cho biết sự biến đổi về tính axit – bazơ của các oxit cao nhất và hiđroxit tương ứng của các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Bài tập 3 – trang 55

Hãy phát biểu định luật tuần hoàn các nguyên tố hoá học và lấy các thí dụ vế cấu hình electron nguyên tử, tính chất của các đơn chất và tính chất của các hợp chất để minh hoạ.

Bài tập 4 – trang 55
Những đại lượng và tính chất nào của nguyên tố hoá học (ghi dưới đây) biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử?
a) Khối lượng nguyên tử
b) Số thứ tự
c) Bán kính nguyên tử
d) Tính kim loại
e) Tính phi kim
f) Năng lượng ion hoá thứ nhất
i) Tính axit – bazơ của các hiđroxit
k) Cấu hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng

Bài tập 5 – trang 55
Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 9, 16, 17.
a) Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.
b) Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính phi kim tăng dần.

Bài tập 6 – trang 55
Cho các nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử lần lượt 11, 12, 13, 14.
a) Viết cấu hình electron nguyên tử của chúng.
b) Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.
c) Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính kim loại tăng dần.

Bài tập 7 – trang 55
Dựa vào sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố, hãy đoán nhận sự biến đổi về năng lượng ion hoá thứ nhất, độ âm điện, tính kim loại của các kim loại nhóm IA.

Bài 13 – Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài tập 1 – trang 57
Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì
A. phi kim mạnh nhất là iot.
B. kim loại mạnh nhất là liti.
C. phi kim mạnh nhất là flo.
D. kim loại yếu nhất là xeci.

Bài tập 2 – trang 58
Cho nguyên tố X (Z = 12), hãy cho biết:
Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X.
Tính chất hoá học cơ bản của nguyên tố X.

Bài tập 3 – trang 58
Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nêu:
a) Nguyên tố nào là kim loại mạnh nhất? Nguyên tố nào là phi kim mạnh nhất?
b) Các nguyên tố kim loại được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn?
c) Các nguyên tố phi kim được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn.
d) Nhóm nào gồm những nguyên tố kim loại điển hình? Nhóm nào gồm những nguyên tố phi kim điển hình?
e) Các nguyên tố khí hiếm nằm ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn?

Bài tập 4 – trang 58
Nguyên tử của 2 nguyên tố có Z = 25 và Z = 35.
a) Xác định số thứ tự chu kì và nhóm của các nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn.
b) Nêu tính chất hoá học cơ bản của hai nguyên tố đó.

Bài tập 5 – trang 58
Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 16.
– Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyêntố X.
– Cho biết tính chất hoá học cơ bản của nguyên tố X.

Bài tập 6 – trang 58

Bảng dưới đây cho biết bán kính nguyên tử và năng lượng ion hoá thứ nhất của nguyên tử một số nguyên tố

Hoa10NC_Chuong2_02
Dựa vào các dữ kiện trên, hãy rút ra những nhận xét sau:
a) Sự biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố trong chu kì.
b) Sự biến đổi năng lượng ion hoá I1 của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì

Bài tập 7 – trang 58
Phát biểu định luật tuần hoàn và cho biết nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bài tập 8 – trang 58
Nguyên tố clo thuộc chu kì 3 và nhóm VIIA, hãy cho biết đặc điểm về cấu hình electron nguyên tử và tính chất hoá học cơ bản của clo.

Bài tập 9 – trang 58
Nguyên tố natri thuộc chu kì 3 và nhóm IA, hãy cho biết đặc điểm về cấu hình electron nguyên tử và tính chất hoá học cơ bản của natri.

Bài tập 10 – trang 58
Hãy so sánh tính kim loại Mg (Z = 12) với Na (Z = 11) và Al (Z = 13).

Bài 14: Luyện tập chương 2

Bài tập 1 – trang 60
Những câu sau đây, câu nào sai?
A. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
B. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần.
C. Nguyên tử của các nguyên tố cùng chu kì có số electron bằng nhau.
D. Chu kì bao giờ cũng bắt đầu là một kim loại kiềm, cuối cùng là một khí hiếm.

Bài tập 2 – trang 60
a) Dựa trên nguyên tắc nào người ta xếp các nguyên tố thành chu kì, nhóm?
b) Thế nào là chu kì? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, bao nhiêu chu kì lớn? Mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố?

Bài tập 3 – trang 60
Trong bảng tuần hoàn, nhóm A nào gồm tất cả các nguyên tố là kim loại? Nhóm nào gồm hầu hết các nguyên tố là phi kim? Nhóm nào gồm các nguyên tố khí hiếm? Đặc điểm số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử trong các nhóm trên.

Bài tập 4 – trang 60
Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử một nguyên tố thuộc nhóm VIIA là 28.
a) Tính nguyên tử khối.
b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó

Bài tập 5 – trang 60
Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO3, trong hợp chất của nó với hiđro có 5,88% hiđro về khối lượng. Xác định nguyên tố đó.

Bài tập 6 – trang 60
Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH4. Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Tìm nguyên tố đó.

Bài tập 7 – trang 61
Khi cho 0,6g một kim loại nhóm IIA tác dụng hết với nước tạo ra 0,336 lít khí hiđro (ở điều kiện tiêu chuẩn). Xác định kim loại đó.

Bài tập 8 – trang 61
Hai nguyên tố A, B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 25.
a) Viết cấu hình electron để xác định hai nguyên tố A và B thuộc chu kì nào, nhóm nào.
b) So sánh tính chất hoá học của chúng.

Bài tập 9 – trang 61
Cho 8,8 g một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp nhau và thuộc nhóm IIIA, tác dụng với HCl dư thì thu được 6,72 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Dựa vào bảng tuần hoàn cho biết tên của hai kim loại đó

Bài tập 10 – trang 61
Nguyên tố X có cấu hình electron như sau: 1s22s22p63s23p63d54s1
Hãy xác định:
a) Vị trí của X trong bảng tuần hoàn.
b) Nêu tính chất hoá học cơ bản của X.

Bài tập 11 – trang 61
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm IA: Li, Na, K, Rb, Cs. Hãy sắp xếp các nguyên tố đó theo chiều giảm dần của bán kính nguyên tử, giải thích

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: