Bài tập Chương 1: Sự điện li (SGK Hóa học 11NC)

Bài 1: Sự điện li

Bài tập 1 – trang 7 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Sự điện li, chất điện li là gì? Những loại chất nào là chất điện li? Lấy một số thí dụ về chất điện li và chất không điện li?

Bài tập 2 – trang 7 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện được là do nguyên nhân gì?

Bài tập 3 – trang 7 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Trong số các chất sau, những chất nào sau đây là chất điện li?
H2S, SO2, Cl2, H2SO3, CH4, NaHCO3, Ca(OH)2, HF, C6H6,  NaClO.

Bài tập 4 – trang 7 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. KCl rắn, khan
B. KOH nóng chảy
C. MgCl2 nóng chảy
D. HI trong dung môi nước

Bài tập 5 – trang 7 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?
A. MgCl2
B. HClO3
C. C6H12O6 (glucozơ)
D. Ba(OH)2

Bài tập 6 – trang 7 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. HCl trong C6H6 (benzen)
B. CH3COONa trong nước
C. Ca(OH)2 trong nước
D. NaHSO4 trong nước

Bài tập 7 – trang 7 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Với chất điện li là hợp chất ion và hợp chất cộng hóa trị có cực thì cơ chế của quá trình điện li như thế nào?

Bài 2: Phân loại các chất điện li

Bài tập 1 – trang 10 – SGK – Hoá học 11 – nâng cao
Độ điện li là gì? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? Lấy một số thí dụ chất điện li mạnh, chất điện li yếu và viết phương trình điện li của chúng.

Bài tập 2 – trang 10 – SGK – Hoá học 11 – nâng cao
Chất điện li mạnh có độ điện li:
A. α = 0
B. α = 1
C. α < 1
D. 0 < α < 1

Bài tập 3 – trang 10 – SGK – Hoá học 11 – nâng cao
Chất điện li yếu có độ điện li:
A. α = 0
B. α  = 1
C. 0 < α  < 1
D. α  < 0

Bài tập 4 – trang 10 – SGK – Hoá học 11 – nâng cao
NaF là chất điện li mạnh, HF là chất điện li yếu. Bằng những phương pháp thực nghiệm nào có thể phân biệt được chúng? Mô tả phương pháp đó.

Bài tập 5 – trang 10 – SGK – Hoá học 11 – nâng cao
Tính nồng độ mol của cation và anion trong các dung dịch sau:
a) Ba(NO3)2 0,10M
b) HNO3 0,020M
c) KOH 0,010M

Bài tập 7 – trang 10 – SGK – Hoá học 11 – nâng cao
Cân bằng sau tồn tại trong dung dịch:

image

Độ điện li α của CH3COOH sẽ biến đổi như thế nào?
a) Khi nhỏ vào vài giọt dung dịch HCl
b) Khi pha loãng dung dịch
c) Khi nhỏ vào vài giọt dung dịch NaOH

Bài 3: Axit, bazơ và muối

Bài tập 1 – trang 16 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Phát biểu các định nghĩa axit và bazơ theo thuyết A – rê – ni – uyt và thuyết Bron – stêt.
Lấy các thí dụ minh họa.

Bài tập 2 – trang 16 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Thế nào là bazơ một nấc và nhiều nấc, axit một nấc và nhiều nấc, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hòa, muối axit? Lấy các thí dụ và viết phương trình điện li của chúng trong nước.

Bài tập 3 – trang 16 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hằng số phân li axit, hằng số phân li bazơ là gì? Lấy thí dụ.

Bài tập 4 – trang 16 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Kết luận nào dưới đây là đúng theo thuyết A – rê – ni – ut?
A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit
B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ
C. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro và phân li ra H+ trong nước là axit
D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử

Bài tập 5 – trang 16 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Theo thuyết Bron – stêt thì nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Trong thành phần của bazơ phải có nhóm OH
B. Axit hoặc bazơ có thể là phân tử hoặc ion
C. Trong thành phần của axit có thể không có hiđro
D. Axit hoặc bazơ không thể là ion

Bài tập 6 – trang 16 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Chọn câu trả lời đúng trong số các câu dưới đây:
A. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào nồng độ.
B. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào nồng độ áp suất.
C. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào nhiệt độ.
D. Giá trị Ka của axit càng nhỏ lực axit càng mạnh.

Bài tập 7 – trang 16 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch: K2CO3, NaClO, Na2HPO4, Na3PO4, Na2S, NaHS, Sn(OH)2.

Bài tập 8 – trang 16 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy cho biết các phân tử và ion sau là axit, bazơ hay lưỡng tính theo thuyết Bron – stet:

image

Giải thích?

Bài tập 9 – trang 16 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Viết biểu thức hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ Kb cho các trường hợp sau:

image

Bài tập 10 – trang 16 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Có hai dung dịch sau:
a) CH3COOH 0,10M (Ka = 1,75.10-5). Tính nồng độ mol của ion H+.
b) NH3 0,10M (Kb = 1,80.10-5). Tính nồng độ mol của ion OH.

Bài 4: Sự điện li của nước. pH – Chất chỉ thị axit – bazơ

Bài tập 1 – trang 20 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Bài tập 2 – trang 20 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Một dung dịch có [OH] = 2,5.10-10 M. Môi trường của dung dịch là
A. axit
B. kiềm
C. trung tính
D. không xác định được

Bài tập 3 – trang 20 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Trong dung dịch HNO3 0,010 M, tích số ion của nước là
A. [H+] [OH] = 1,0.10-14
B. [H+] [OH] > 1,0.10-14
C. [H+] [OH] < 1,0.10-14
D. không xác định được

Bài tập 4 – trang 20 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Một dung dịch có [OH] = 4,2.10-3 M, đánh giá nào dưới đây là đúng?
A. pH = 3,00
B. pH = 4,00
C. pH < 3,00
D. pH > 4,00

Bài tập 5 – trang 20 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Một dung dịch có pH = 5,00, đánh giá nào dưới đây là đúng?
A. [H+] = 2,0.10-5 M
B. [H+] = 5,0.10-4 M
C. [H+] = 1,0.10-5 M
D. [H+] = 1,0.10-4 M

Bài tập 6 – trang 20 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Ka(CH3COOH) = 1,75.10-5; Ka(HNO2) = 4,0.10-4. Nếu hai axit có nồng độ mol bằng nhau và ở cùng nhiệt độ, khi quá trình điện li ở trạng thái cân bằng, đánh giá nào dưới đây là đúng?

image

Bài tập 7 – trang 20 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Ka(CH3COOH) = 1,75.10-5; Ka(HNO2) = 4,0.10-4 có cùng nồng độ mol và ở cùng nhiệt độ, axit nào có độ điện li α lớn hơn?

Bài tập 8 – trang 20 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

Bài tập 9 – trang 20 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 300,0 ml dung dịch có pH = 10,0?

Bài tập 10 – trang 20 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Tính pH của dung dịch chứa 1,46 g HCl trong 400,0 ml.
b) Tính pH của dung dịch tạo thành sau khi trộn 100,0 ml dung dịch HCl 1,00 M với 400,0 ml dung dịch NaOH 0,375 M.

Bài 5: Luyện tập – Axit, bazơ và muối

Bài tập 1 – trang 23 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Viết các biểu thức tính hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ Kb của các axit và bazơ sau: HClO, BrO, HNO2, NO2.

Bài tập 2 – trang 23 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Đối với dung dịch axit yếu HNO2 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây là đúng?
A. pH > 1,00
B. pH = 1,00
C. [H+] > [NO2]
D. [H+] < [NO2]

Bài tập 3 – trang 23 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây là đúng?
A. pH < 1,00
B. pH > 1,00
C. [H+] = [NO3]
D. [H+] > [NO3]

Bài tập 4 – trang 23 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Độ điện li a của axit yếu tăng theo độ pha loãng dung dịch. Khi đó giá trị của hằng số phân li axit Ka
A. tăng
B. giảm
C. không đổi
D. có thể tăng, có thể giảm

Bài tập 5 – trang 23 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Hoàn tan hoàn toàn 2,4 g Mg trong 100,0 ml dung dịch HCl 3,0 M. Tính pH của dung dịch thu được.
b) Tính pH của dung dịch thu được sau khi trộn 40,0 ml dung dịch HCl 0,50 M với 60,0 ml dung dịch NaOH 0,50 M.

Bài tập 6 – trang 23 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Viết phương trình điện li của các chất sau trong nước:
MgSO4, HClO3, H2S, Pb(OH)2, LiOH.

Bài tập 7 – trang 23 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Ion nào dưới đây là axit theo thuyết Bron-stêt?

image

Bài tập 8 – trang 23 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Theo thuyết Bron-stêt, ion nào dưới đây là bazơ?
A. Cu2+
B. Fe3+
C. BrO
D. Ag+

Bài tập 9 – trang 23 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Ion nào sau đây là lưỡng tính theo thuyết Bron-stêt?
A. Fe2+
B. Al3+
C. HS
D. Cl

Bài tập 10 – trang 23 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Tính nồng độ mol của ion H+ trong dung dịch HNO2 0,10 M, biết rằng hằng số phân li axit của HNO2 là Ka = 4,0.10-4.

Bài 7: Luyện tập – Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài tập 1 – trang 30 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

image

Bài tập 2 – trang 30 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

A. các chất phản ứng phải là những chất dễ tan

B. một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ của chúng

C. phản ứng không phải là thuận nghịch

D. các chất phản ứng là những chất điện li mạnh

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Bài tập 3 – trang 31 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Rau quả khô được bảo quản bằng khí SO2 thường chứa một lượng nhỏ hợp chất có gốc SO32-. Để xác định sự có mặt của các ion SO32- trong rau quả, một học sinh ngâm một ít quả đậu trong nước. Sau một thời gian lọc lấy dung dịch rồi cho tác dụng với dung dịch H2O2 (chất oxi hoá), sau đó cho tác dụng tiếp với dung dịch BaCl2. Viết các phương trình ion rút gọn đã xảy ra.

Bài tập 4 – trang 31 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Những hoá chất sau thường được dùng trong công việc nội trợ: muối ăn, giấm, bột nở (NH4HCO3), phèn chua (KAl(SO4)2.12H2O), muối iot (NaCl + KI). Hãy dùng các phản ứng hoá học để phân biệt chúng. Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng.

Bài tập 5 – trang 31 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hoà tan hoàn toàn 0,1022g một muối kim loại hoá trị hai MCO3 trong 20,0ml dung dịch HCl 0,080M. Để trung hoà lượng HCl dư cần 5,64ml dung dịch NaOH 0,10M. Xác định kim loại M.

Bài tập 6 – trang 31 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Dung dịch chất nào dưới đây có pH = 7,0?

A. SnCl2

B. NaF

C. Cu(NO3)2

D. KBr

Bài tập 7 – trang 31 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Dung dịch chất nào sau đây có pH < 7,0?

A. Kl                B. KNO3                     C. FeBr2                      D. NaNO2

Bài tập 8 – trang 31 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Dung dịch chất nào sau đây có pH > 7,0?

A. Kl                B. KNO3                     C. FeBr2                      D. NaNO2

Bài tập 9 – trang 31 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Viết phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch để tạo thành từng kết tủa sau:

a) Cr(OH)3

b) Al(OH)3

c) Ni(OH)2

clip_image007

Bài tập 10 – trang 31 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Tính nồng độ mol của các ion H+ và OH trong dung dịch NaNO2 1,0M, biết rằng hằng số phân li bazơ của NO2 là Kb = 2,5.10-11.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: