Bài tập chương 3: Nhóm cacbon (SGK Hóa học 11 NC)

Bài 19 – Khái quát về nhóm cacbon

Bài tập 1 – trang 77 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy cho biết quy luật biến đổi tính kim loại – phi kim của các nguyên tố thuộc nhóm cacbon và giải thích.

Bài tập 2 – trang 77 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Cho các cấu hình electron nguyên tử sau đây:
a) 1s22s22p63s23p63d104s24p2
b) 1s22s22p63s23p63d104s14p3
c) 1s22s22p63s13p3
d) 1s22s12p3
Hãy cho biết: cấu hình electron nào ở trạng thái cơ bản? Cấu hình electron nào ở trạng thái kích thích?
Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản cho trên là của nguyên tử nguyên tố nào?

Bài tập 3 – trang 77 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Trong số các đơn chất của nhóm cacbon, nhóm chất nào là kim loại?
A. Cacbon và silic                                B. Thiếc và chì
C. Silic và gemani                                 D. Silic và thiếc

Bài tập 4 – trang 77 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Dẫn ra những hợp chất trong đó nguyên tố cacbon có các số oxi hoá -4, +2 và +4.

Bài 20: Cacbon

Bài tập 1 – trang 82 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Nêu các dạng thù hình thường gặp của cacbon. Tại sao kim cương và than chì lại có tính chất vật lí khác nhau?

b) Dựa vào phản ứng hoá học nào để nói rằng kim cương và than chì là hai dạng thù hình của nguyên tố cacbon?

Bài tập 2 – trang 82 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
a) Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hoá trị?

b) Cacbon có tính chất hoá học chủ yếu nào? Lấy các thí dụ minh hoạ.

Bài tập 3 – trang 82 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Tính oxi hoá của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

clip_image002
Bài tập 4 – trang 82 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Ở 5500C, hằng số cân bằng KC của phản ứng sau đây là 0,002 :

clip_image004

Người ta cho 0,2 mol C và 1,0 mol CO2 vào một bình kín dung tích 22,4 lít không chứa không khí, nâng dần nhiệt dộ trong bình đến 5500C và giữ ở nhiệt độ đó để cho cân bằng được thiết lập.

Tính số mol của mỗi chất ở trạng thái cân bằng.

Bài 21: Hợp chất của cacbon

Bài tập 1 – trang 87 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Khi nung nóng kẽm oxit với than cốc thì tạo thành một chất khí cháy được. Viết phương trình hoá học của phản ứng.

Bài tập 2 – trang 88 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Làm thế nào để tách riêng từng khí CO và CO2 ra khỏi hỗn hợp của chúng:

a) Bằng phương pháp vật lí.

b) Bằng phương pháp hoá học.

Bài tập 3 – trang 88 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao

a) Làm thế nào để loại các tạp chất là hơi nước và CO2 có trong khí CO?

b) Làm thế nào để chuyển NaHCO3 thành Na2CO3, Ca(HCO3)2 thành CaCO3 và ngược lại?

Bài tập 4 – trang 88 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao

Có một hỗn hợp khí gồm cacbon đioxit và lưu huỳnh đioxit. Trình bày phương pháp hoá học để chứng minh sự có mặt của mỗi khí trong hỗn hợp.

Bài tập 5 – trang 88 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Dung dịch nước của chất A làm quỳ tím ngả màu xanh, còn dung dịch nước của chất B không làm đổi màu quỳ tím. Trộn lẫn dung dịch của hai chất lại thì xuất hiện kết tủa A và B có thể là

A. NaOH và K2SO4                            B. K2CO3 và Ba(NO3)2

C. KOH và FeCl3                                D. Na2CO3 và KNO3

Bài tập 6 – trang 88 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao

Xác định thành phần phần trăm (về thể tích) của hỗn hợp khí gồm có N2, CO và CO2 biết rằng khi cho 10,0 lit (đktc) hỗn hợp khí đó đi qua một lượng dư nước vôi trong, rồi qua đồng (II) oxit dư đốt nóng, thì thu được 10,0 g kết tủa và 6,4 g đồng.

Nếu cũng lấy 10,0 lit (đktc) hỗn hợp khí đó cho đi qua ống đựng đồng(II) oxit dư đốt nóng, rồi đi qua một lượng dư nước vôi trong, thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

Bài 22: Silic và hợp chất của silic

Bài tập 1 – trang 92 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao

Số oxi hoá cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào trong các chất sau?
A. SiO                                                 B. SiO2

C. SiH4                                                D. Mg2Si

Bài tập 2 – trang 92 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao

Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ sau đây:

Silic đioxit → natri silicat  → axit silixic → silic đioxit → silic.

Bài tập 3 – trang 92 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao

Từ silic đioxit và các chất cần thiết khác, hãy viết các phương trình hoá học để điều chế axit silixic.

Bài tập 4 – trang 92 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao

Natri florua dùng làm chất bảo quản gỗ được điều chế bằng cách nung hỗn hợp canxi florua, sođa và cát. Viết phương trình hoá học để giải thích cách làm trên.

Bài tập 5 – trang 92 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao

Khi đốt cháy hỗn hợp khí SiH4 và CH4 thu được một sản phẩm rắn cân nặng 6,00 g và sản phẩm khí. Cho sản phẩm khí đó đi quan dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thu được 30,00 g kết tủa.

Xác định thành phần % thể tích của hỗn hợp khí.

Bài 23: Công nghiệp silicat

Bài tập 1 – trang 97 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao

Nghiền thuỷ tinh loại thường thành bột, rồi cho vào nước đã có vài giọt phenolphtalein, thì nước sẽ có màu hồng. Giải thích và viết phương trình hoá học của phản ứng.

Bài tập 2 – trang 97 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Một loại thuỷ tinh chứa 13,0% Na2O; 11,7% CaO và 75,3% SiO2 về khối lượng. Thành phần của loại thuỷ tinh này biểu diễn dưới dạng các oxit là

A. 2Na2O.CaO.6SiO2.                         B. 2N2O.6CaO.SiO2.

C. Na2O.CaO.6SiO2.                           D. Na2O.6CaO.SiO2.

Bài tập 3 – trang 97 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Một loại thuỷ tinh dùng để chế tạo dụng cụ nhà bếp có thành phần khối lượng như sau: SiO2 – 75,0% ; CaO – 9,00% ; Na2O – 16,0%. Trong loại thuỷ tinh này 1mol CaO kết hợp với

A. 1,6 mol Na2O và 7,8 mol SiO2

B. 1,6 mol Na2O và 8,2 mol SiO2.

C. 2,1 mol Na2O và 7,8 mol SiO2.

D. 2,1 mol Na2O và 8,2 mol SiO2.

Bài tập 4 – trang 97 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao

Các silicat của canxi có thành phần: CaO – 73,7% ; SiO2 – 26,3% và

CaO – 65,1%, SiO2 – 34,9% là những thành phần chính của xi măng Pooclăng. Trong mỗi hợp chất silicat trên 1,0 mol SiO2 kết hợp với

A. 3,0 và 2,0 mol CaO.                        B. 2,0 và 3,0 mol CaO.

C. 3,0 và 1,5 mol CaO.                        D. 2,8 và 2,0 mol CaO.

Bài tập 5 – trang 97 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao

Viết phương trình hoá học của phản ứng mô tả thuỷ tinh bị axit HF ăn mòn. Biết rằng thành phần chủ yếu của thuỷ tinh là Na2SiO3 (Na2O.SiO2) và CaSiO3 (CaO.SiO2).

Bài 24: Luyện tập – Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

Bài tập 1 – trang 100 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao

Viết công thức cấu tạo của: a) canxi cacbua; b) nhôm cacbua; c) cacbon tetraflorua. Trong các hợp chất trên số oxi hoá của cacbon là bao nhiêu?

Bài tập 2 – trang 100 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
a) Tại sao cacbon monooxit cháy được, còn cacbon đioxit không cháy được trong khí quyển oxi?

b) Hãy phân biệt khí CO và khí H2 bằng phương pháp hoá học. Viết phương trình hoá học của phản ứng để minh hoạ.

Bài tập 3 – trang 100 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
a) Làm thế nào để phân biệt khí CO2 và khí O2:

– bằng phương pháp vật lí

– bằng phương pháp hoá học?

b) Làm thế nào để phân biệt muối natri cacbonat và muối natri sunfit?

Bài tập 4 – trang 100 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Khi nung một hỗn hợp gồm cát trắng và than cốc trong lò điện đến 35000C, thì thu được một hợp chất chứa khoảng 70% Si và khoảng 30% C. Viết phương trình hoá học của phản ứng đó, biết rằng một trong các sản phẩm của phản ứng là cacbon monooxit.

Bài tập 5 – trang 100 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Cho khí CO2 tan vào nước cất có pha vài giọt quỳ tím. Màu của dung dịch chuyển thành

A. xanh                        B. tím               C. đỏ               D. không màu

Sau khi đun nóng dung dịch một thời gian thì màu chuyển thành

A. xanh                        B. tím               C. đỏ               D. không màu

Bài tập 6 – trang 100 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Viết các phương trình hoá học của phản ứng biểu diễn sơ đồ chuyển hoá sau:

clip_image006
Bài tập 7 – trang 100 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Xác định thể tích hiđro (đktc) thoát ra khi cho lượng du dung dịch natri hiđroxit tác dụng với một hỗn hợp thu được bằng cách nấu chảy 6g magie với 4,5 g silic đioxit. Giả sử phản ứng được tiến hành với hiệu suất 100%.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: