Bài tập chương 5: Hiđrocacbon no (SGK Hóa học 11 NC)

Bài 33: Ankan: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp

Bài tập 1 – trang 139 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy điền chữ A vào sau tên thông thường, chữ B vào sau tên thay thế và C vào sau tên gốc – chức.
a) pentan [  ]                     b) isopentan [  ]             c) neopentan [  ]
d) 2 – metylpropan [ ]       e) isobutan [  ]               g) 3 – metylpentan [  ]

Bài tập 2 – trang 139 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết công thức phân tử các ankan chứa:
a) 14 nguyên tử C;
b) 28 nguyên tử C;
c) 14 nguyên tử H; 28 nguyên tử H.

Bài tập 3 – trang 139 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Propan có hai nhóm ankyl là propyl và isopropyl. Hãy viết công thức cấu tạo của chúng và cho biết bậc của nguyên tử cacbon mang hoá trị tự do.

Bài tập 4 – trang 139 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên theo IUPAC các ankan có công thức phân tử sau:
a) C4H10                                   b) C5H12                                   c) C6H14

Bài tập 5 – trang 139 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn và thu gọn nhất của các chất sau:
a) isopentan.                         b) neopentan.                           c) hexan.
d) 2,3 – đimetylbutan.           e) 3 – etyl – 2 – metylheptan.
g) 3,3 – đietylpentan.

Bài 34: Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí

Bài tập 1 – trang 142 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Dựa vào hình 5.1 hãy vẽ mô hình rỗng và mô hình đặc của CH4 và C2H6.

Bài tập 2 – trang 142 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Bạn em đang phân vân không hiểu 2 công thức dưới đây biểu diễn 2 chất khác nhau hay cùng một chất.

clip_image002
a) Em hãy nêu ý kiến của mình và giải thích cho bạn.
b) Hãy trình bày cách thức giải bài tập này bằng mô hình làm từ những chất liệu có sẵn quanh ta.

Bài tập 3 – trang 142 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu diễn cùng một chất, vì sao? Hãy gọi tên chúng và chỉ rõ bậc của từng nguyên tử C.

clip_image004
Bài tập 4 – trang 143 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Biết rằng thành phần chủ yếu của xăng dầu là hiđrocacbon.
a) Vì sao xăng dầu phải được chứa trong các bình chứa chuyên dụng và phải bảo quản ở những kho riêng?
b) Vì sao các tàu chở dầu khi bị tai nạn thường gây ra thảm hoạ cho một vùng biển rất rộng?
c) Vì sao khi các chi tiết máy hoặc đồ dùng bị bẩn dầu mỡ người ta thường dùng xăng hoặc dầu hoả để lau rửa?
d) Vì sao khi bị cháy xăng dầu không nên dùng nước để dập?

Bài tập 5 – trang 143 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [  ] ở mỗi câu sau:
a) Heptan không tan trong axit sunfuric loãng.    [  ]
b) Heptan tan tốt trong H2SO4 nguyên chất.                  [  ]
c) Hexan tan trong dung dịch NaOH đặc.                      [  ]
d) Hexan tan tốt trong benzen.                          [  ]

Bài 35: Ankan: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng

Bài tập 1 – trang 147– SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Ống nghiệm A chứa dung dịch KOH, ống nghiệm B chứa dung dịch H2SO4, ống nghiệm C chứa dung dịch KMnO4, ống nghiệm D chứa nước brom. Cho vào mỗi ống nghiệm đó 1ml octan, lắc đều rồi để yên. Dự đoán hiện tượng xảy ra ở mỗi ống nghiệm và giải thích.

Bài tập 2 – trang 147– SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết công thức phối cảnh các chất mà mô hình của chúng có ở hình sau.

clip_image006

Bài tập 4 – trang 147– SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Đốt cháy hoàn toàn một mẫu hiđrocacbon người ta thấy thể tích hơi nước sinh ra gấp 1,2 lần thể tích khí cacbonic (đo trong cùng điều kiện). Biết rằng hiđrocacbon đó chỉ tạo thành 1 dẫn xuất monoclo duy nhất. Hãy xác định công thức cấu tạo của nó.

Bài tập 5 – trang 147– SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Trong mục ứng dụng của ankan nêu trong bài học, những ứng dụng cụ thể nào dựa chủ yếu vào tính chất vật lí, những ứng dụng cụ thể nào dựa chủ yếu vào tính chất hoá học?

Bài tập 6 – trang 147– SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy ghép các cụm từ cho ở cột bên phải vào chỗ trống trong các câu cho ở cột bên trái.
a) Trong bật lửa ga có chứa các ankan.                         A. C3 – C4
b) Trong bình ga để đun nấu có chứa các ankan.           B. C5 – C6
c) Trong dầu hoả có chứa các ankan.                            C.  C6 – C10
d) Trong xăng có chứa các ankan.                                D.  C10 – C16

Bài 36: Xicloankan

Bài tập 1 – trang 150 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [  ] ở mỗi câu sau:
a) Xicloankan là một loại hiđrocacbon mạch vòng.         [  ]
b) Hiđrocacbon mạch vòng là xicloankan.                     [  ]
c) Công thức phân tử của monoxicloankan là (CH2)n     [  ]
d) Công thức phân tử của xicloankan là CnH2n. [  ]
e) Công thức phân tử của monoxicloankan là CnH2n.     [  ]
g) 6 nguyên tử C ở xiclohexan cùng nằm trên một mặt phẳng.     [  ]
h) 6 nguyên tử C ở xiclohexan không cùng nằm trên một mặt phẳng. [  ]

Bài tập 2 – trang 151 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo của:
a) xiclopropan với propan.                    b) xiclohexan với hexan.

Bài tập 3 – trang 151 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn của các xicloankan mà công thức cấu tạo thu gọn nhất của chúng cho ở mục I.2 và chỉ rõ bậc của các nguyên tử cacbon trong các công thức đó.

Bài tập 4 – trang 151 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon no ứng với công thức phân tử C5H10.

Bài tập 5 – trang 151 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy phân biệt propan và xiclopropan bằng phương pháp hoá học.

Bài tập 6 – trang 151 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Khi oxi hoá hoàn toàn 7,0 mg hợp chất A thu được 11,2 ml khí CO2 (đktc) và 9,0 mg nước. Tỉ khối hơi của A so với N2 bằng 2,5. Xác định công thức cấu tạo của A nếu khi clo hoá nó thì chỉ thu được 1 dẫn xuất monoclo duy nhất.

Bài 37: Luyện tập: Ankan và xicloankan

Bài tập 1 – trang 153 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon không có phản ứng cộng thêm hiđro.
B. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon có công thức phân tử CnH2n+2.
C. Hiđrocacbon không no là hiđrocacbon có phản ứng cộng với hiđro.
D. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

Bài tập 2 – trang 153 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu trúc của ankan với monoxicloankan.

Bài tập 3 – trang 153 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy so sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của các xicloankan (CH2)n (với n = 3–6) với các ankan tương ứng và rút ra nhận xét.

Bài tập 4 – trang 153 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Ankan có tên là parafin, có nghĩa là ít ái lực hoá học (trơ về mặt hoá học). Hãy lấy các thí dụ minh hoạ và giải thích.

Bài tập 5 – trang 153 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Hãy đánh dấu + vào ô có xảy ra phản ứng ở bảng sau:

clip_image008
b) Viết phương trình và gọi tên sản phẩm nếu xảy ra phản ứng.

Bài tập 6 – trang 153 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Hãy viết các đồng phân cấu tạo của C7H16, gọi tên chúng và cho biết em đã làm như thế nào để viết được đầy đủ các đồng phân cấu tạo của C7H16?
b) Cũng hỏi như câu a đối với trường hợp monoxicloankan C6H12.

Bài tập 7 – trang 153 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [  ] ở mỗi câu sau:
a) Xiclopropan là hiđrocacbon không no vì nó có phản ứng cộng.          [  ]
b) Propan không làm mất màu dung dịch KMnO4.                                   [  ]
c) Xiclopropan làm mất màu dung dịch KMnO4.                                      [  ]
d) Khi đun nóng mạnh, propan bị tách H2 chuyển thành xiclopropan. [  ]

Bài tập 8 – trang 153 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Hãy lập công thức tính % về khối lượng của C, H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét kết quả thu được.
b) Cũng hỏi như câu a đối với ankan. Hàm lượng % C, H ở ankan CnH2n+2 sẽ biến đổi như thế nào khi n → ∞?

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: