Bài tập chương 6: Hiđrocacbon không no (SGK Hóa học 11 NC)

Bài 39: Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân

Bài tập 1 – trang 158 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [  ] ở mỗi câu sau:
a) Anken là hiđrocacbon mà phân tử có chứa một liên kết đôi C = C  [  ]
b) Anken là hiđrocacbon có công thức phân tử CnH2n.                      [  ]
c) Anken là hiđrocacbon không no có công thức phân tử CnH2n.       [  ]
d) Anken là hiđrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa
một liên kết đôi C = C.                                                                     [  ]

Bài tập 2 – trang 158 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo chung cho anken. Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu tạo của anken và ankan và monoxicloankan.

Bài tập 3 – trang 158 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết công thức cấu tạo các anken sau:
a) pent – 2 – en      b) 2 – metylbut – 1 – en    c) 2 – metylpent – 2 – en
d) isobutilen            e) 3 – metylhex – 2 – en    g) 2, 3 – đimetylbut – 2 – en

Bài tập 4 – trang 158 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Xiclobutan có phải là đồng phân của các buten hay không, nếu có thì là đồng phân loại gì?
b) Hãy lấy thí dụ để chứng tỏ rằng số lượng đồng phân của anken nhiều hơn của ankan có cùng số nguyên tử C và lí giải vì sao như vậy?

Bài tập 5 – trang 158 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Vì sao but – 2 – en có hai đồng phân cis và trans còn but – 1 – en thì không?
b) Có cả thảy 6 penten đồng phân, hãy viết công thức, gọi tên và nói rõ chúng thuộc những loại đồng phân nào?

Bài 40: Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng

Bài tập 1 – trang 164 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [  ] ở mỗi câu sau:
a) Anken là chất kị nước.                                  [   ]
b) Anken là chất ưa dầu mỡ.                             [   ]
c) Liên kết đôi kém bền hơn liên kết đơn.          [   ]
d) Liên kết π kém bền hơn liên kết σ.                [   ]

Bài tập 2 – trang 164 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Vì sao anken hoạt động hoá học hơn hẳn ankan? Hãy viết phương trình hoá học của propen dưới tác dụng của các tác nhân và điều kiện phản ứng sau:
a) Br2 trong CCl4.                     b) HI.               c) H2SO4 98%.
d) H2O/H+, t0.              e) KMnO4/H2O            g) Áp suất và nhiệt độ cao.

Bài tập 3 – trang 164 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Phản ứng trùng hợp là gì? Hệ số trùng hợp là gì? Cho thí dụ.
b) Viết sơ đồ phản ứng trùng hợp isobutilen và chỉ rõ monome, mắt xích của polime và tính khối lượng mol phân tử trung bình của poliisobutilen nếu hệ số trùng hợp trung bình của nó là 15000.

Bài tập 4 – trang 164 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hiđro hoá hoàn toàn một mẫu olefin thì hết 448 ml H2 (đktc) và thu được một ankan phân nhánh. Cũng lượng olefin đó khi tác dụng với brom thì tạo thành 4,32g dẫn xuất đibrom. Giả thiết hiệu suất các phản ứng đạt 100%. Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên olefin đã cho.

Bài tập 5 – trang 164 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Có 3 anken A1, A2 và A3 khi cho tác dụng với H2 có xúc tác Ni ở 500C đều tạo thành 2 – metylbutan. Hãy xác định công thức cấu tạo, gọi tên 3 anken đó và cho biết quan hệ đồng phân giữa chúng.

Bài tập 6 – trang 164 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol. Hỗn hợp này vừa đủ làm mất màu 80,0g dung dịch 20% brom trong CCl4. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp đó thì tạo thành 13,44 lít CO2 (đktc).
a) Xác định công thức cấu tạo của ankan và anken đã cho.
b) Xác định tỉ khối của hỗn hợp đó so với không khí.

Bài tập 7 – trang 164 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
2,8g anken A vừa đủ làm mất màu dung dịch chứa 8,0g Br2.
a) Viết phương trình hoá học (dùng công thức chung của anken CnH2n) và tính khối lượng mol phân tử của A.
b) Biết rằng khi hiđrat hoá anken A thì thu được chỉ một ancol duy nhất. Hãy cho biết A có thể có cấu trúc như thế nào?

Bài tập 8 – trang 165 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Có 3 ống nghiệm đều chứa dung dịch KMnO4 loãng. Cho vài giọt hexan vào ống nghiệm thứ nhất, vài giọt hex – 1 – en vào ống nghiệm thứ hai. Lắc đều cả 3 ống nghiệm, để yên thì thu được kết quả như ở hình vẽ.

clip_image002

a) Ống nghiệm thứ nhất và thứ hai đã chuyển thành ống nghiệm nào ở hình vẽ.
b) Giải thích kết quả thí nghiệm và viết phương trình hoá học của phản ứng.

Bài tập 9 – trang 165 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Viết công thức cấu trúc các hiđrocacbon sinh ra khi đehiđro hoá butan với xúc tác ở nhiệt độ 5000C.
b) Nêu ý nghĩa của phản ứng trên.

Bài tập 10 – trang 165 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Trong số 20 hoá chất được sản xuất nhiều nhất, H2SO4 đứng đầu, etilen chiếm vị trí thứ tư, propilen đứng thứ 9, clo xếp thứ 10…Hãy nêu lí do làm cho etilen và propilen chiếm được thứ bậc cao như vậy, dùng những phản ứng hoá học để minh hoạ cho ý kiến của mình.

Bài 41: Ankađien

Bài tập 1 – trang 168 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Hãy phân biệt các khái niệm polien, đien, ankađien.
b) Đien được phân loại như thế nào? Mỗi loại cho 1 thí dụ.
c) Viết công thức phân tử chung của ankađien, so sánh với công thức chung của ankan và anken.

Bài tập 2 – trang 168 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao – a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankađien đồng phân có công thức phân tử: C4H6 và C5H8.
b) Đồng phân cấu tạo nào của pentađien có thể tồn tại dưới dạng các đồng phân hình học? Viết công thức lập thể của chúng.

Bài tập 3 – trang 169 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [  ] ở mỗi câu sau đây:
a) 4 nguyên tử C của buta – 1,3 – đien cùng nằm trên một đường thẳng.  [  ]
b) 4 nguyên tử C của buta – 1,3 – đien cùng nằm trên một mặt phẳng.      [  ]
c) 4 trục của 4 obitan p của 4 nguyên tử C ở buta – 1,3 – đien nằm trên một mặt phẳng.   [  ]
d) 6 nguyên tử H của buta – 1,3 – đien không cùng ở trên mặt phẳng với 4 nguyên tử C.   [  ]
e) 4 obitan p của 4 nguyên tử C ở buta – 1,3 – đien xen phủ với nhau tạo ra obitan p chung.   [  ].

Bài tập 4 – trang 169 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng khi cho buta – 1,3 – đien và isopren lần lượt tác dụng với H2, Cl2 theo tỉ lệ mol ankađien: tác nhân = 1 : 1 và ankađien : tác nhân = 1 : 2.
b) Vì sao phản ứng hoá học của buta – 1,3 – đien và isopren có nhiều điểm giống nhau?

Bài tập 5 – trang 169 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Nhiệt phân nhựa cây gutta peccha người ta thu được một chất lỏng A chứa 88,23%C; 11,76%H. Tỉ khối hơi của A so với nitơ bằng 2,43. Cứ 0,340g A phản ứng với brom dư thì cho 1,940g một chất lỏng nặng hơn nước và không tan trong nước. Cho A phản ứng với H2 dư thì thu được isopentan.
a) Hãy xác định công thức phân tử của A.
b) Các dữ kiện trên đã đủ để xác định công thức cấu tạo của A chưa, vì sao?

Bài tập 6 – trang 169 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Nhiệt phân hỗn hợp butan, but – 1 – en và but – 2 – en người ta thu được buta – 1,3 – đien với hiệu suất 80% (theo số mol). Hãy tính khối lượng polibutađien thu được từ 1000m3 (270C, 1atm) hỗn hợp khí trên, biết rằng phản ứng trùng hợp đạt hiệu suất 90%.

Bài 42: Khái niệm về tecpen

Bài tập 1 – trang 173 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Tecpen là gì?
b) Tecpen có ở nguồn thiên nhiên nào?

Bài tập 2 – trang 173 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Phân tử tecpen có thể có cấu tạo mạch hở hay mạch vòng nhưng dường như do isopren kết hợp với nhau theo kiểu “đầu nối với đuôi”. Tức là có thể phân chia phân tử tecpen thành những mắt xích có cấu tạo giống như bộ khung cacbon của phân tử isopren. Em hãy chỉ rõ điều đó trên công thức của oximen và limonen (công thức cho ở bài học).

Bài tập 3 – trang 173 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy dự đoán trạng thái (khí, lỏng hay rắn), tính tan của oximen và limonen. Làm thế nào để tách lấy chúng từ thực vật.

Bài tập 4 – trang 173 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [  ] ở mỗi câu sau đây:
a) Tecpen là sản phẩm trùng hợp isopren.    [  ]
b) Tinh dầu thảo mộc là hỗn hợp các tecpen và dẫn xuất chứa oxi của chúng. [  ]
c) Trong tinh dầu thảo mộc có nhiều tecpen và dẫn xuất chứa oxi của chúng. [  ]
d) Trong kẹo cao su bạc hà có trộn tinh dầu bạc hà.   [  ]
e) Trong kẹo cao su bạc hà có mentol và menton.         [  ]
g) Trong kem đánh răng mùi bạc hà màu xanh, có trộn lá bạc hà nghiền nhỏ. [  ]
h) Nước hoa là dung dịch tinh dầu thơm tách từ hoa quả thực vật.  [  ]
i) Nước hoa là dung dịch có chứa các chất thơm thiên nhiên hoặc tổng hợp và các chất phụ trợ khác.   [  ]
k) Dầu gió chế từ tinh dầu thảo mộc.  [  ]

Bài tập 5 – trang 174 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Viết các phương trình hoá học của phản ứng sau:
a) Oximen + H2(dư) →                        b) Oximen + Br2 (dư) →
c) Xitronelol + Na →                           d) Xitronelol + Br2

Bài tập 6 – trang 174 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy quan sát kĩ hình 6.8 và nói rõ cách hoạt động của thiết bị chưng cất lôi cuốn hơi nước và tác dụng của các bộ phận trong thiết bị đó.

Bài 43: Ankin

Bài tập 1 – trang 178 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [  ] ở mỗi câu sau đây:
a) Ankin là phần còn lại sau khi lấy đi 1 nguyên tử H từ phân tử ankan.  [  ]
b) Ankin là hiđrocacbon mạch hở có công thức phân tử CnH2n–2.  [  ]
c) Ankin là hiđrocacbon không no có một liên kết ba C ≡ C.  [  ]
d) Ankin là hiđrocacbon mạch hở có 1 liên kết ba C ≡ C  [  ]
e) Ankin là hợp chất có công thức chung là R1 – C ≡ C – R2 với R1, R2 là H hoặc nhóm ankyl.   [  ]

Bài tập 2 – trang 178 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon mạch hở ứng với công thức phân tử C5H8 và cho biết chúng thuộc những loại đồng phân nào.

Bài tập 3 – trang 179 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng giữa propin với các chất sau:
a) H2, xúc tác Ni.                                 d) Br2 / CCl4 ở 200C.
b) H2, xúc tác Pd / PbCO3.                   e) AgNO3, NH3 / H2O.
c) Br2 / CCl4 ở –200C.                          g) HCl (khí, dư)
h) HOH, xúc tác Hg2+/H+.

Bài tập 4 – trang 179 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Bằng phản ứng hoá học, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau:
a) Etan, etilen và axetilen.
b) Butađien và but – 1 – in.
c) But – 1 – in và but – 2 – in.

Bài tập 5 – trang 179 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Vì sao trong công nghiệp, phương pháp điều chế axetilen từ metan hiện đang được sử dụng rộng rãi hơn phương pháp đi từ đá vôi và than đá?
b) Hãy viết sơ đồ phản ứng điều chế vinyl clorua từ axetilen và từ etilen.
c) Vì sao hiện nay người ta chỉ sử dụng phương pháp đi từ etilen.

Bài tập 6 – trang 179 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Nhiệt phân 3,36 lít metan ở 15000C trong vòng 0,10 giây. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí thu được qua dung dịch AgNO3 trong amoniac cho đến khi nó không làm mất màu dung dịch thuốc tím thì thấy thể tích hỗn hợp khí giảm đi 20% so với ban đầu (các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện).
a) Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt phân.
b) Xác định thành phần % về thể tích hỗn hợp thu được sau nhiệt phân.
c) Hãy đề nghị phương pháp tách axetilen từ hỗn hợp thu được sau nhiệt phân.

Bài 44: Luyện tập: Hiđrocacbon không no

Bài tập 1 – trang 181 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Hãy điền tiếp các số thích hợp vào bảng sau:

Bài tập 2 – trang 181 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy điền các từ hoặc các số cho dưới đây vào chỗ trống trong các câu sau:
a) Anken và …(1)… đều có (π + v) = 1 nhưng …(2)… có (v) = 1 còn …(3)…có (v) = (4)…
b) …(5)…và…(6)…đều có (π + v) = 2, chúng đều có π = …(7)…và (v) = …(8)…
A: ankin ;  B: 1 ;  C: xicloankan ;  D: 2 ;  E: anken ;  G: ankađien ;   H: 2 ; K: 0.

Bài tập 3 – trang 181 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Menton (mùi bạc hà) có công thức phân tử C10H18O, chỉ chứa 1 liên kết đôi. Hỏi nó có cấu tạo mạch hở hay mạch vòng?
b) Vitamin A công thức phân tử C20H30O có chứa 1 vòng 6 cạnh không chứa liên kết ba. Hỏi trong phân tử có mấy liên kết đôi?

Bài tập 4 – trang 182 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Hãy viết công thức cấu tạo chung của anken, ankađien, ankin và nêu đặc điểm trong cấu trúc không gian của chúng.
b) Hãy cho biết những nhóm nguyên tử nào quyết định đặc tính hoá học của anken, ankađien, ankin. Vì sao?
c) Hãy kể những phản ứng đặc trưng của anken, anka – 1,3 – đien và ankin.

Bài tập 5 – trang 182 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Hãy nêu nguyên tắc chung điều chế anken, ankađien, ankin để dùng trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ. Lấy thí dụ điều chế chất tiêu biểu cho mỗi loại.
b) Vì sao etilen là hoá chất hữu cơ được sản xuất với sản lượng lớn nhất?

Bài tập 6 – trang 182 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Dùng công thức cấu tạo hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng theo sơ đồ sau:

clip_image004
Bài tập 7 – trang 182 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon ở thể khí (điều kiện thường) thì thấy thể tích các khí tạo thành sau phản ứng đúng bằng thể tích các khí tham gia phản ứng (ở cùng nhiệt độ và áp suất). Hãy cho biết hiđrocacbon đó có thể nhận những công thức phân tử như thế nào?

Bài tập 8 – trang 182 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hỗn hợp A gồm hai chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của etilen. Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí trên phản ứng hoàn toàn với Br2 trong CCl4 thì thấy khối lượng bình chứa brom tăng thêm 7,7g.
a) Hãy xác định công thức phân tử của hai anken đó.
b) Xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp A.
c) Viết công thức cấu tạo của các anken đồng phân có cùng công thức phân tử với hai anken đã cho.

Bài tập 9 – trang 182 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Nhiệt phân 2,8 lít (đktc) etan ở 12000C rồi cho một nửa hỗn hợp khí thu được sục qua bình đựng nước brom (dư) thì thấy khối lượng bình này tăng thêm 1,465g. Cho nửa hỗn hợp khí còn lại phản ứng với dung dịch AgNO3 trong amoniac thì thu được 0,60g kết tủa màu vàng. Biết rằng phản ứng nhiệt phân tạo ra etilen, axetilen là phản ứng không hoàn toàn, các phản ứng tiếp sau đó đều xảy ra hoàn toàn. Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp khí thu được.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: