Bài tập chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên (SGK Hóa học 11 NC)

Bài 46: Benzen và ankylbenzen

Bài tập 1 – trang 191 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau:
a) Benzen là một hiđrocacbon không no.                       [ ]
b) Benzen là một hiđrocacbon thơm.                             [ ]
c) Ở benzen, 3 liên kết đôi ngắn hơn 3 liên kết đơn.      [ ]
d) Ở benzen, 6 liên kết cacbon – cacbon đều như nhau.[ ]
e) Ở benzen, 6C tạo thành một lục giác đều.                  [ ]
g) Ở xiclohexan, 6C tạo thành một lục giác đều.           [ ]

Bài tập 2 – trang 191 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy cho biết vì sao người ta biểu diễn công thức cấu tạo của benzen bằng một hình lục giác đều với một vòng tròn ở trong.

Bài tập 3 – trang 191 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Những hợp chất nào dưới đây có thể và không thể chứa vòng benzen, vì sao?
a) C8H6Cl2
b) C10H16
c) C9H14BrCl
d) C10H12(NO2)2

Bài tập 4 – trang 192 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Hãy viết công thức phân tử các đồng đẳng của benzen chứa 8 và 9 nguyên tử C.
b) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân ứng với các công thức tìm được ở câu a).

Bài tập 5 – trang 192 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Viết công thức cấu tạo của các hợp chất sau:
a) Etylbenzen.
b) 4-Cloetylbenzen.
c) 1,3,5-Trimetylbenzen.
d) o-Clotoluen.
e) m-Clotoluen.
g) p-Clotoluen.

Bài tập 6 – trang 192 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:
a) Cho benzen vào ống nghiệm chứa nước brom, lắc kĩ rồi để yên.
b) Cho brom lỏng vào ống nghiệm chứa benzen, lắc rồi để yên.
c) Cho thêm bột sắt vào ống nghiệm ở thí nghiệm câu b) rồi đun nhẹ.

Bài tập 7 – trang 192 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Dùng cho công thức cấu tạo viết phương trình hoá học và gọi tên sản phẩm ở các phản ứng sau:
a) Toluen + Cl2, có bột sắt.
b) Toluen + Cl2, có chiếu sáng.
c) Etylbenzen + HNO3, có mặt axit sunfuric đặc.
d) Etylbenzen + H2, có xúc tác Ni, đun nóng.

Bài tập 8 – trang 192 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy phân biệt 3 lọ hoá chất không nhãn chứa benzen, xiclohexen và xiclohexan.

Bài tập 9 – trang 192 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hiđrocacbon C8H10 không làm mất màu nước brom, khi bị hiđro hoá thì chuyển thành 1,4-đimetylxiclohexan. Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên hiđrocacbon đó theo 3 cách khác nhau.

Bài tập 10 – trang 192 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Một học sinh lấy 100,0 ml benzen (D = 0,879 g/ml, 200C), brom lỏng (D = 3,1 g/ml ở 200C) và bột sắt để điều chế brombenzen.
a) Hãy vẽ dụng cụ để thực hiện thí nghiệm đó (xem hình 7.3 và hình 8.1).
b) Tính thể tích brom cần dùng.
c) Để hấp thụ khí sinh ra cần dùng dung dịch chứa tối thiểu bao nhiêu gam NaOH.
d) Hãy đề nghị phương pháp tách lấy brombenzen từ hỗn hợp sau phản ứng, biết rằng nó là chất lỏng, sôi ở 1560C, D = 1,495 g/ml ở 200C, tan trong benzen, không tan trong nước, không phản ứng với dung dịch kiềm.
e) Sau khi tinh chế, thu được 80,0 ml brombenzen (ở 200C). Hãy tính hiệu suất phản ứng brom hoá benzen.

Bài 47: Stiren và naphtalen

Bài tập 1 – trang 196 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Ba học sinh viết công thức cấu tạo của naphtalen theo ba cách dưới đây và đều cho là mình đúng, bạn sai. Ý kiến của em như thế nào?

clip_image002
Bài tập 2 – trang 196 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết công thức cấu tạo của các chất sau:
a) o-clostiren, m-nitrostiren, p-flostiren.
b) α-clonaphtalen, β-metylnaphtalen, 2-nitronaphtalen, 1-flonaphtalen.

Bài tập 3 – trang 196 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Khi cho stiren tác dụng với brm có mặt bột Fe người ta thu được hỗn hợp 3 chất có công thức phân tử C8H7Br3. Hãy viết công thức cấu tạo của chúng và cho biết đã xảy ra các phản ứng nào?

Bài tập 4 – trang 196 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Axit phtalic C8H6O4 dùng nhiều trong sản xuất chất dẻo và dược phẩm được điều chế như sau: oxi hoá naphtalen bằng O2 với xúc tác V2O5 ở 4500C rồi cho sản phẩm tác dụng với nước. Hãy dùng công thức cấu tạo viết sơ đồ phản ứng

Bài tập 5 – trang 196 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Chỉ dùng một thuốc thử, hãy phân biệt các chất trong nhóm sau, viết sơ đồ phản ứng xảy ra:
a) Benzen, etylbenzen và stiren.
b) Stiren, phenylaxetilen.

Bài tập 6 – trang 196 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Trong công nghiệp, để điều chế stiren người ta làm như sau: cho etilen phản ứng với benzen có xúc tác axit thu được etylbenzen rồi cho etylbenzen qua xúc tác ZnO nung nóng.
a) Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
b) Hãy tính xem từ 1,0 tấn benzen cần tối thiểu bao nhiêu m3 (đktc) etilen và tạo thành bao nhiêu kg stiren, biết rằng hiệu suất mỗi giai đoạn phản ứng đều đạt 80%.

Bài 48: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Bài tập 1 – trang 203 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy nêu tính chất vật lí, thành phần và tầm quan trọng của dầu mỏ.

Bài tập 2 – trang 203 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Chọn câu đúng trong các câu sau:)
A. Nhà máy “lọc dầu” là nhà máy chỉ lọc bỏ các tạp chất có trong dầu mỏ.
B. Nhà máy “lọc dầu” là nhà máy chỉ sản xuất xăng dầu.
C. Nhà máy “lọc dầu” là nhà máy chế biến dầu mỏ thành các sản phầm khác nhau.
D. Sản phẩm của nhà máy “lọc dầu” đều là các chất lỏng.

Bài tập 3 – trang 203 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy trình bày sơ lược về chưng cất dầu mỏ dưới áp suất thường (tên phân đoạn, số nguyên tử cacbon trong phân đoạn, ứng dụng của phân

Bài tập 4 – trang 203 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Vì sao đối với phân đoạn sôi < 1800C cần phải chưng cất tiếp dưới áp suất cao, còn với phân đoạn sôi > 3500C cần phải chưng chất tiếp dưới áp suất thấp?

Bài tập 5 – trang 203 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Rifominh là gì? Mục đích của rifominh? Cho thí dụ minh hoạ.

Bài tập 6 – trang 203 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy điền vào bảng so sánh crăckinh nhiệt và crăckinh xúc tác sau:

clip_image004Bài tập 7 – trang 204 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Dầu mỏ khai thác ở thềm lục địa phía Nam có đặc điểm là nhiều ankan mạch dài và hàm lượng S rất thấp. Các nhận định sau đúng hay sai:
a) Dễ vận chuyển theo đường ống.
b) Chưng cất phân đoạn sẽ thu được xăng chất lượng cao.
c) Crăckinh nhiệt sẽ thu được xăng với chất lượng cao.
d) Làm nguyên liệu cho crăckinh, rifominh tốt vì chứa ít S.

Bài tập 8 – trang 204 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy chọn nguyên liệu (phân đoạn nào, ts) và phương pháp (chưng cất, crăckinh nhiệt, crăckinh xúc tác) thích hợp cho các mục đích ghi trong bảng sau:

clip_image006Bài tập 9 – trang 204 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Hãy nêu thành phần và ứng dụng của khí dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí crăckinh và khí lò cốc.
b) Nhựa than đá là gì, có công dụng như thế nào?

Bài tập 10 – trang 204 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Một loại xăng có thành phần về khối lượng như sau: hexan 43,0%, heptan 49,5%, pentan 1,80%, còn lại là octan. Hãy tính xem cần phải hỗn hợp 1,0g xăng đó tối thiểu với bao nhiêu lít không khí (đktc) để đảm bảo sự cháy được hoàn toàn và khi đó tạo ra bao nhiêu lít CO2.

Bài tập 11 – trang 204 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Bảng dưới đây cho biết một số đặc tính hoá lí của 3 loại khí hoá lỏng thương phẩm (chứa trong các bình GAS):

clip_image008Bài 49: Luyện tập: So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no

Bài tập 1 – trang 207 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy điền những cụm từ cho dưới đây vào các chỗ trống trong các câu sau:
a) Phân tử hiđrocacbon no chỉ có các … (1) … bền vững, vì thế chúng … (2) … ở điều kiện hường. Trong phân tử … (3) … không có … (4) … đặc biệt nào, nên khi tham gia phản ứng thì thường tạo ra … (5) … sản phẩm.
A: hiđrocacbon no                        B: tương đối trơ
C: liên kết δ                                  D: trung tâm phản ứng
b) Ở … (6) … có những … (7) …, đó là những … (8) …, chúng gây nên những … (9) … cho iđrocacbon không no.
A: trung tâm phản ứng                    B: hiđrocacbon không no
C: phản ứng đặc trưng                   D: liên kết π
c) Ở vòng benzen, 6 electron p tạo thành … (10) … chung, do đó bền hơn các … (11) … riêng rẽ, dẫn đến tính chất đặc trưng của … (12) … là: tương đối …(13)…, khó cộng, bền vững đối với tác nhân oxi hoá.
A: liên kết π                                      B: hiđrocacbon thơm
C: hệ electron π liên hợp               D: dễ thế

Bài tập 2 – trang 207 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết phương trình phản ứng của toluen và naphtalen lần lượt với Cl2, Br2, HNO3, nêu rõ điều kiện phản ứng và quy tắc chi phối hướng phản ứng

Bài tập 3 – trang 207 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Trong những chất sau: Br2, H2, HCl, H2SO4, HOH. Chất nào, trong điều kiện nào có thể cộng được vào ankylbenzen, vào anken? Viết phương trình hoá học. Cho biết quy tắc chi phối hướng của phản ứng (nếu có).

Bài tập 4 – trang 207 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy dùng phương pháp hoá học phân biệt các chất trong mỗi nhóm sau:
a) Toluen, hept-1-en và heptan.
b) Etylbenzen, vinylbenzen và vinylaxetilen

Bài tập 5 – trang 207 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Khi cho stiren tác dụng với hiđro có Pd xúc tác ở 250C chỉ thu được etylbenzen. Muốn thu được etylxiclohexan phải tiến hành phản ứng ở 100 – 2000C, áp suất 100atm. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng và giải thích.

Bài tập 6 – trang 207 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Để sản xuất cumen (isopropylbenzen) người ta cho benzen phản ứng với propen có xúc tác axit, hãy viết phương trình hoá học của phản ứng.
b) Để sản xuất 1,0 tấn cumen cần dùng tối thiểu bao nhiêu m3 (đktc) hỗn hợp khí tách được từ khí crăckinh gồm 60% propen và 40% propan (về thể tích)? Biết rằng hiệu suất phản ứng đạt 80%.
c) Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng khi cho 1mol cumen tác dụng với:
1mol brom có mặt bột Fe
1mol brom có chiếu sáng

Bài tập 7 – trang 207 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Nhà máy khí Dinh Cố có 2 sản phẩm chính: khí hoá lỏng cung cấp cho thị trường và khí đốt cung cấp cho nhà máy điện Phú Mỹ.
a) Thành phần chính của mỗi sản phẩm đó là gì?
b) Có nên chuyển tất cả lượng khí khai thác được thành khí hoá lỏng hay không, vì sao?

Bài tập 8 – trang 207 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Dầu mỏ hiện ta đang khai thác được chứa rất ít benzen. Em chọn phương án sản xuất benzen nào dưới đây, vì sao? Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra

clip_image010

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: