Bài tập chương 8: Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol (SGK Hóa học 11 NC)

Bài 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Bài tập 1 – trang 215 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Gọi tên các dẫn xuất halogen sau theo 2 cách và chỉ rõ bậc của chúng.
a) CH3I, CHI3, BrCH2CH2CH2CH2Br, CH3CHFCH3, (CH3)2 CClCH2CH3.
b) CH2 = CH – CH2Br, C6H5CH2I, p – FC6H4CH3, o – ClC6H4CH2CH3, m – F2C6H4

Bài tập 2 – trang 215 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết công thức cấu trúc và gọi tên các đồng phân tương ứng với công thức phân tử:
a) C2H2ClF;                      b) C3H5Cl.

Bài tập 3 – trang 215 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Nhiệt độ sôi (0C) của một số dẫn xuất halogen cho trong bảng sau:

clip_image002
 

 

Bài tập 4 – trang 216 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy ghép các chất được kí hiệu bởi các chữ cái ở cột bên phải vào các loại dẫn xuất halogen ở cột bên trái sao cho phù hợp.
a) Dẫn xuất halogen loại ankyl:          A. CH2 = CH – CH2 – C6H4 –Br.
b) Dẫn xuất halogen loại anlyl:           B. CH2 = CH – CHBr – C6H5.
c) Dẫn xuất halogen loại phenyl:        C. CH2 = CBr – CH2 – C6H5.
d) Dẫn xuất halogen loại vinyl:           D. CH3 – C6H4 – CH2 – CH2Br.

Bài tập 5 – trang 216 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng sau và gọi tên sản phẩm tạo thành:
a) CH3CHBrCH2CH3 với dung dịch NaOH/H2O, đun nóng.
b) CH3CHBrCH2CH3 với dung dịch KOH/ancol, đun nóng:

Bài tập 6 – trang 216 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy hoàn thành các sơ đồ phản ứng tổng hợp PVC và poli cloropren cho dưới đây và cho biết hiện nay PVC được tổng hợp theo sơ đồ phản ứng nào?

clip_image004
Bài tập 7 – trang 216 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy phân biệt các chất sau bằng phương pháp hoá học:
a) Hexyl bromua, brombenzen, 1 – brombut – 2 – en.
b) 1 – clopent – 2 – en, pent – 2 – en, 1 – clopentan

Bài tập 8 – trang 216 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Trong công nghiệp, ngày nay người ta điều chế poli (vinyl clorua) (PVC) theo sơ đồ kĩ thuật như ở hình bên.
clip_image006
Bài 52: Luyện tập: Dẫn xuất halogen

Bài tập 1 – trang 219 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Hãy thiết lập biểu thức tính giá trị (p + v) đối với dẫn xuất halogen (xem bài tập 1 ở bài 44).
b) Tính (π + v) đối với các chất sau: C6H6Cl6, C5H5Cl, C8H5Br3, C12H4Cl4O2.

Bài tập 2 – trang 219 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
a) Trong hai liên kết C – Cl và H – Cl liên kết nào phân cực hơn, vì sao?
b) Vì sao dẫn xuất halogen hầu như không tan trong nước mà tan tốt trong dung môi hữu cơ như hiđrocacbon, ete, ancol?

Bài tập 3 – trang 219 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Cho các hợp chất sau: 2 – clobutan, vinyl bromua, benzyl clorua. Dùng công thức cấu tạo, hãy viết phương trình nếu xảy ra phản ứng của từng hợp chất lần lượt với các tác nhân sau:
a) NaOH/H2O/t0              b) KOH/butanol/t0              c) Mg/ete.

Bài tập 4 – trang 219 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Khi đun sôi dung dịch gồm C4H9I, etanol và KOH người ta thu được ba anken mà khi hiđro hoá chúng thì đều nhận được butan. Hãy viết sơ đồ phản ứng tạo ra các anken và cho biết anken nào là sản phẩm phụ.

Bài tập 5 – trang 219 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Cho các hoá chất sau: etanol, axit axetic, etyl clorua, axit sunfuric, natri hiđroxit và mangan đioxit.
a) Hãy đề nghị một sơ đồ phản ứng đơn giản nhất để điều chế 1,2 – đicloetan.
b) Hãy tính xem để điều chế 49,5g 1,2 – đicloetan thì cần dùng bao nhiêu gam mỗi chất trong sơ đồ phản ứng đề nghị (coi hiệu suất các phản ứng đều đạt 100%)

Bài tập 6 – trang 219 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Để điều chế cloropren (2 – clobuta – 1,3 – đien) người ta đime hoá axetilen rồi cho sản phẩm thu được phản ứng với HCl.
a) Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và cho biết sản phẩm phụ trong mỗi giai đoạn được tạo ra như thế nào.
b) Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp cloropren, gọi tên sản phẩm và cho biết ứng dụng của nó.

Bài tập 7 – trang 219 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy đề nghị sơ đồ các phản ứng kế tiếp nhau để thực hiện được các chuyển hoá sau:
a) CH3CH2CH2CH2Cl → CH3CHClCH2CH3
b) C6H6 → C6H5CHClCH2Cl

Bài tập 8 – trang 219 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau:
a) Sản phẩm chính khi monoclo hoá isopentan là dẫn xuất clo bậc III. [ ]
b) Sản phẩm chính khi monobrom hoá isopentan là dẫn xuất brom bậc III. [ ]
c) Sản phẩm chính khi đun sôi 2 – clobutan với KOH/etanol là but – 1 – en. [ ]
d) Sản phẩm chí

Bài 53: Ancol:Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí

Bài tập 1 – trang 224 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau: Về hình thức thì bậc của ancol biến đổi .. (a) …, nhưng về thực chất thì người ta chỉ chia ancol thành … (b) … bậc.
A. từ I đến IV.                  B. từ I đến III.
C. từ 0 đến III.                 D. từ 0 đến IV.
E. 1.                                G. 2.
H. 3.                                K. 4.

Bài tập 2 – trang 224 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Gọi tên thay thế, tên thông thường (nếu có) và cho biết bậc của các ancol sau:
a) CH3CH2CH2CH2OH
b) CH3CH(OH)CH2CH3
c) (CH3)3COH
d) (CH3)2CHCH2CH2OH
e) CH2 = CH – CH2OH
g) C6H5CH2OH

Bài tập 3 – trang 224 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Viết công thức cấu tạo của các ancol sau:
a) Ancol isobutylic.                    b) 3-Metylbutan-1-ol.
c) 2-Metylhexan-3-ol.                d) Xiclohexanol.
e) But-3-en-1-ol.                       g) 2-Phenyletan-1-ol.

Bài tập 4 – trang 224 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hai đồng phân A và B chỉ chứa C, H và O. Đốt cháy hoàn toàn 1,38 g A thu được 1,344 lít khí CO2 (đktc) và 1,62 g nước. Tỉ khối hơi của B so với hiđro bằng 23. A tác dụng với natri giải phóng hiđro còn B không phản ứng với natri. Hãy xác định công thức phân tử, nhóm chức và công thức cấu tạo của A và B.

Bài tập 5 – trang 224 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân ứng với công thức phân tử C5H12O.

Bài tập 6 – trang 224 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Trong mỗi cặp chất sau đây chất nào có nhiệt độ sôi cao hơn, tan trong nước tốt hơn, vì sao?
a) CH2OH và CH3OCH3                     b) C2H5OH và C2H5OCH3
c) C2H5F và C2H5OH                         d) C6H5CH2OH và C6H5OCH3

Bài 54: Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng

Bài tập 1 – trang 228 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Trong phòng thí nghiệm, để tiêu huỷ các mẩu natri dư, trong các cách dưới đây cách nào là đúng?
A. Cho vào máng nước thải.                 B. Cho vào dầu hoả.
C. Cho vào cồn ≥ 960.                         D. Cho vào dung dịch NaOH

Bài tập 2 – trang 229 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng và gọi tên các sản phẩm hữu cơ tạo thành trong các trường hợp sau:
a) Propan-2-ol tác dụng với H2SO4 đặc ở 1400C.
b) Metanol tác dụng với H2SO4 đặc tạo thành đimetyl sunfat.
c) Propan-2-ol tác dụng với HBr và H2SO4 đun nóng.
d) Ancol isoamylic tác dụng với H2SO4 đặc ở 1800C.

Bài tập 3 – trang 229 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Trong công nghiệp, glixerol được điều chế như sau: Propen tác dụng với clo ở 4500C thu được 3-clopropen. Cho 3-clopropen tác dụng với clo thu được 1,3-điclopropan-2-ol. Thuỷ phân 1,3-điclopropan-2-ol bằng dung dịch xút thu được glixerol. Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra

Bài tập 4 – trang 229 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Cho 16,6g một hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của metanol phản ứng với Na dư thì thu được 3,36 lít H2 (đktc). Xác định công thức cấu tạo và thành phần % khối lượng của hai ancol trong hỗn hợp đó.

Bài tập 5 – trang 229 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Một học sinh đề nghị sơ đồ sản xuất metanol và etanol đi từ sản phẩm của công nghiệp dầu khí như sau:

clip_image008
a) Hãy chỉ ra những điểm bất hợp lí của các sơ đồ trên.
b) Hãy nêu sơ đồ đang được áp dụng trong công nghiệp và giải thích vì sao những sơ đồ đó là hợp lí.

Bài tập 6 – trang 229 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau:
a) Butyl metyl ete, butan-1,4-điol và etylen glicol (etan-1,2-điol)
b) Xiclopentanol, pent-4-en-1-ol và glixerol.

Bài tập 7 – trang 229 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Trong tinh dầu bạc hà có mentol, tinh dầu hoa hồng có geraniol. Công thức thu gọn nhất của chúng cho ở khái niệm về tecpen.
a) Hãy viết công thức thu gọn, phân loại và gọi tên chúng theo danh pháp thay thế.
b) Viết phương trình hoá học của phản ứng khi cho các chất trên tác dụng với Br2 dư và với CuO đun nóng

Bài tập 8 – trang 229 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Biết rằng ở 200C, khối lượng riêng của etanol bằng 0,789 g/ml, của nước coi như bằng 1,0 g/ml, của dung dịch etanol 90% trong nước bằng 0,818 g/ml. Hỏi khi pha dung dịch etanol 90% thì thể tích dung dịch thu được bằng, lớn hay nhỏ hơn tổng thể tích của etanol và của nước đã dùng.

Bài 55: Phenol

Bài tập 1 – trang 232 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Khi thay nguyên tử H của hiđrocacbon bằng nhóm OH thì được dẫn xuất hiđroxi. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi định nghĩa sau:
a) Phenol là dẫn xuất hiđroxi của hiđrocacbon thơm. [ ]
b) Phenol là dẫn xuất hiđroxi mà nhóm OH đính với C của vòng thơm. [ ]
c) Ancol thơm là dẫn xuất hiđroxi của hiđrocacbon thơm. [ ]
d) Ancol thơm là đồng đẳng của phenol. [ ]

Bài tập 2 – trang 233 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết công thức cấu tạo các đồng phân có công thức phân tử C7H8O chứa vòng benzen. Gọi tên và phân loại chúng theo nhóm chức.

Bài tập 3 – trang 233 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy đưa ra các bằng chứng thực nghiệm (viết phương trình hoá học của phản ứng) để chứng tỏ rằng:
a) Phenol có lực axit mạnh hơn etanol. Giải thích.
b) Phản ứng thế ở vòng benzen của phenol dễ hơn của nitrobenzen. Giải thích.

Bài tập 4 – trang 233 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Cho phenol tác dụng với hiđro có xúc tác Ni và đun nóng thì thu được xiclohexanol. Viết phương trình hoá học của phản ứng và đề nghị phương pháp tách lấy xiclohexanol và thu hồi phenol còn dư (dựa vào tính chất vật lí và hoá học).

Bài tập 5 – trang 233 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy nhận biết các chất trong các nhóm sau đây dựa vào tính chất vật lí và hoá học của chúng:
a) Phenol, etanol và xiclohexanol.
b) p-Crezol, glixerol và benzyl clorua.

Bài tập 6 – trang 233 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Cho từ từ nước brom vào một hỗn hợp gồm phenol và stiren đến khi ngừng mất màu thì hết 300,0 g dung dịch nước brom nồng độ 3,2%. Để trung hoà hỗn hợp thu được cần dùng 14,4 ml dung dịch NaOH 10% (D = 1,11 g/cm3). Hãy tính thành phần phần trăm của hỗn hợp ban đầu.

Bài 56: Luyện tập: Ancol, phenol

Bài tập 1 – trang 235 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau:
a) Ancol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C lai hoá sp3. [ ]
b) Phenol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C lai hoá sp2. [ ]
c) Phân tử ancol không được chứa vòng benzen. [ ]
d) Liên kết C – O ở ancol bền hơn liên kết C – O ở phenol. [ ]
e) Liên kết O – H ở ancol phân cực hơn liên kết O – H ở phenol. [ ]

Bài tập 2 – trang 235 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy so sánh ancol với phenol về đặc điểm cấu tạo, tính chất hoá học đặc trưng và nêu nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau giữa chúng.

Bài tập 3 – trang 235 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hoàn thành các phương trình hoá học của phản ứng sau, vẽ rõ ràng vòng benzen:
a) o-BrC6H4CH2Br + NaOH (dd) →
b) p-HOCH2C6H4OH + HBr →
c) m-HOCH2C6H4OH + NaOH (dd) →
d) p-CH3C6H4OH + Br2 (dd) →

Bài tập 4 – trang 235 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hiện nay, trong công nghiệp người ta điều chế etanol và phenol như thế nào? Viết sơ đồ phản ứng .

Bài tập 5 – trang 235 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của metanol, người ta thu được 3,584 lít CO2 (đktc) và 3,96 g H2O.
a) Xác định công thức phân tử của hai ancol và thành phần phần trăm của chúng trong hỗn hợp.
b) Hai ancol này có thể có công thức cấu tạo như thế nào?

Bài tập 6 – trang 235 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng để thực hiện các chuyển hoá sau:
a) CH3CH2CH2Br thành CH3CHBrCH3.
b) (CH3)2CHCH2CH2OH thành (CH3)2C(OH)CH2CH3

Bài tập 7 – trang 235 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy hoàn chỉnh sơ đồ phản ứng sau (các chữ cái và dấu hỏi chỉ các sản phẩm chính):

clip_image010

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: