Bài tập lí thuyết về andehit (Có ĐA)

Câu 1. Anđehit là hợp chất có chứa nhóm chức

A. –COOH

B. -NH2

C. –CHO

D. -OH

Câu 2. Công thức chung của anđehit no, đơn chức, mạch hở (hay ankanal) là:

A. CnH2nO (n≥1)

B. CnH2n +1 CHO (n≥0)

C. CnH2n+1O (n≥1)

D. Cả A, B đều đúng

Câu 3. Một chất hữu cơ A có công thức chung dạng CnH2nO thì A có thể là:

A. Anđehit đơn chức, no, mạch hở

B. Ancol hay ete đơn chức, no, mạch hở

C. Xeton đơn chức, không no, mạch hở

D. Phenol đơn chức

Câu 4. Xét các loại hợp chất hữu cơ mạch hở sau: Ancol đơn chức, no (X); anđehit đơn chức, no (Y); ancol đơn chức, không no có 1 nối đôi (Z); anđehit đơn chức, không no có 1 nối đôi (T). Ứng với công thức chung CnH2nO chỉ có 2 chất, đó là những chất nào?

A. X, Y

B. Y, Z

C. Z, T

D. X, T

Câu 5. Dãy đồng đẳng của anđehit acrylic CH2=CH-CHO có công thức chung là:

A. C2nH3n­CHO

B. CnH2n-1CHO

C. CnH2nCHO

D.(CH2CH3CHO)n

Câu 6. CxHyO2 là anđehit mạch hở, 2 chức, no khi:

A. y=2x

B. y=2x+2

C. y=2x-2

D. y=2x-4.

Câu 7. HCHO có tên gọi là

A. Anđehit fomic

B. Metanal

C. Fomanđehit

D. Tất cả đều đúng

Câu 8. Dung dịch chứa khoảng 40% HCHO trong nước gọi là

A. Fomon

B. Fomanđehit

C. Fomalin

D. Cả A và C đúng

Câu 9. Một anđehit no, mạch hở A có công thức thực nghiệm (C2H3O)n. CTPT của A là

A. C2H5CHO

B. (CHO)2

C. C2H4(CHO)2

D. C4H8(CHO)2

Câu 10. Một anđehit X no, mạch hở, không phân nhánh có công thức nguyên là (C3H4O2)n. CTPT của X là :

A. C3H4O2

B. C6H8O4

C. C6H8O3

D. A, B, C sai.

Câu 11. Số lượng đồng phân anđehit có nhánh của C5H10O là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 12. Fomon cũng gọi là fomalin cũng được khi:

A. Cho anđehit fomic hoà tan vào ancol để được dung dịch có nồng độ từ 37%-40%

B. Cho anđehit fomic hòa tan vào nước để được dung dịch có nồng độ từ 37%-40%

C. Hoá lỏng anđehit fomic

D. Cả B, C đều đúng

Câu 13. Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất: CH3CHO, C2H5OH, H2O là

A. H2O, C2H5OH, CH3CHO

B. H2O, CH3CHO, C2H5OH 

C. CH3CHO, H2O, C2H5OH

D. CH3CHO, C2H5OH, H2O

Câu 14. Tên gọi của CH3-CH(C2H5)CH2-CHO là

A. 3- Etyl butanol

B. 3-Metyl pentanal

C. 3-Metyl pentan-1-al

D. 3-Etyl butanal

Câu 15. Oxi hóa ancol nào sau đây bằng CuO (to) thu được propanal (hay anđehit propionic).

A. Ancol propylic

B. Ancol butylic

C. Ancol etylic

D. Ancol isopropylic

Câu 16. Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) cho Ag là:

A. CH3-CH(NH2)-CH3

B. CH3-CH2-CHO

C. CH3-CH2-COOH

D. CH3-CH2-OH.

Câu 17. Trong công nghiệp, anđehit fomic được điều chế trực tiếp từ

A. axit fomic

B. ancol etylic

C. ancol metylic

D. metylaxetat

Câu 18. Anđehit benzoic có công thức cấu tạo thu gọn là

A. C6H5CHO

B. C6H5CH2=CH-CHO

C. (CHO)2

D. C6H4­(CHO)2

Câu 19. Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 là:

A. Anđehit axetic, but-1-in, etilen

B. Anđehit axetic, axetilen, but-2-in

C. Axit fomic, vinylaxetilen, propin

D. Anđehit fomic, axetilen, etilen

Câu 20. Nhựa phenolfomanđehit được điều chế trực tiếp từ:

A. phenol và anđehit axetic

B. vinylaxetat

C. phenol và anđehit fomic

D. đivinyl và stiren

Câu 21. Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết các chất (có cùng số mol): HCHO, CH3CHO, C2H2 là:

A. Cu(OH)2, to

B. dd AgNO3/NH3, to

C. Nước brom

D. Tất cả đều đúng

Câu 22. Để phân biệt các chất: anđehit benzoic, benzen, ancol benzylic, ta có thể dùng các thuốc thử theo trình tự sau:

A. Dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch Br2

B. Na, dung dịch NaOH

C. Dung dịch AgNO3/NH3, Na

D. Dung dịch Br2, Na

Câu 23. Cho 4 chất lỏng: C6H6, CH3OH, C6H5OH, HCHO. Để phân biệt 4 chất trên thuốc thử cần dùng là:

A. Nước

B. Dung dịch AgNO3/NH3

C. Nước brom

D. NaCl

Câu 24. Đốt cháy hoàn toàn một anđehit ta thu được nCO2= nH2O. Anđehit đó thuộc loại:

A. Đơn chức, no

B. Vòng no, đơn chức

C. Hai chức, no

D. Đơn chức, no, mạch hở

Câu 25. Đun nóng một ancol X với CuO ở t0 thích hợp sinh ra anđehit đơn chức. Công thức chung hợp lí nhất của X là:

A. CnH2n+1OH

B. CnH2n+1CH2OH

C. R-CH2OH

D. RCH(OH)R’

Câu 26. X là hợp chất mạch hở có CTPT là C3H6O. X không tác dụng với Na nhưng có phản ứng tráng bạc. Vậy X có cấu tạo là

A. CH2=CHCHOH

B. CH3CH2CHO

C. CH3COCH3

D. CH3-O-CH=CH2

Câu 27. Một hợp chất hữu cơ có CTPT là C4H8O. Số đồng phân cộng H2 (xúc tác Ni) cho ra ancol và số đồng phân phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 lần lượt là: (không kể đồng phân cis-trans)

A. 3,1

B. 8, 2

C. 4, 2

D. 4, 1

Câu 28. Hợp chất hữu cơ X khi đun nhẹ với dung dịch AgNO3/NH3 (dùng dư) thu được sản phẩm Y, Y tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều cho khí vô cơ, X là:

A. HCHO

B. HCOOH

C. HCOONH4

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 29. X là chất có công thức phân tử C3H6O2. X tác dụng với Na tạo khí H2 và tham gia phản ứng tráng bạc. Vậy X có công thức cấu tạo là

A. HO-CH2-CH2-CHO

B. CH3CH2COOH

C. HCOOC2H5

D. CH3-O-CH2-CHO

Câu 30. Anđehit X tác dụng vừa đủ với H2 (to, Ni) theo tỉ lệ mol nX : nH2 = 1: 2. Vậy X là chất nào trong số các chất sau?

A. HOC-CHO

B. CH3CHO

C. CH2=CH-CHO

D. A hoặc C đúng

Câu 31. Khi cho một anđehit tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) ta thu được Ag với tỉ lệ mol nAnđehit:nAg = 1:2. Công thức hợp lí nhất của anđehit là

A. RCHO

B. (CHO)2

C. CH3CHO

D. HCHO

Câu 32. Tính chất hoá học chung của anđehit là

A. Tính khử

B. Tính oxi hóa

C. Vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa

D. Vừa có tính axit vừa có tính bazơ

Câu 33. Chất nào sau đây có thể điều chế trực tiếp được anđehit axetic ?

A. Ancol etylic

B. Axetilen

C. CH3CHCl2

D. Cả A, B, C đều được

Câu 34. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

image

Vậy C là chất nào sau đây?

A. Ancol etylic

B. Anđehit axetic

C. Anđehit fomic

D. Ancol metylic

Câu 35. Cho sơ đồ chuyển hoá sau: clip_image007

image

Vậy A, B, C lần lượt là:

clip_image007[1]A. C2H4, C2H5OH, CH3CHO

B. C2H2, C2H5OH, CH3CHO

C. C2H2, CH3CHO, C2H5OH

D. C2H5OH, CH3CHO, C2H2

Câu 36. Anđehit có thể tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với H2 (Ni, to). Qua hai phản ứng này chứng tỏ anđehit

A. chỉ thể hiện tính khử

B. không thể hiện tính khử và tính oxi hóa

C. thể hiện cả tính khử và tính oxi hóa

D. chỉ thể hiện tính oxi hóa

Câu 37. Cho anđehit A mạch hở. Tiến hành 2 thí nghiệm:

– TN1: Đốt cháy hoàn toàn m gam A thu được số mol CO2 bằng số mol H2O

– TN2: Cho m gam A tác dụng với AgNO3/NH3 (dư) thu được nAg = 4nA. Vậy A là

A. Anđehit no, đơn chức

B. Anđehit không no đơn chức

C. Anđehit fomic

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 38. Khử hoá hoàn toàn một lượng anđehit đơn chức, mạch hở A cần V lit khí H2. Sản phẩm thu được cho tác dụng với Na dư thu được V/4 lit H2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện to, p). A là:

A. CH3CHO

B. C2H5CHO

C. Anđehit không no có 1 liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon

D. Anđehit không no có một liên kết ba trong gốc hiđrocacbon

Câu 39. Cho các hợp chất hữu cơ mạch hở (chỉ chứa các nguyên tố C, H, O) A1, B1, C1, D1 và đều có khối lượng phân tử bằng 60 đv.C. Các chất B1, C1, D1 tác dụng được với Na giải phóng H2. Khi oxi hóa B1 (có xúc tác. sẽ tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Chất C1 tác dụng được với dung dịch NaOH. Chất D1 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Chất A1 không tác dụng được với Na, không tác dụng với NaOH và không tham gia phản ứng tráng gương. Các chất A1, B1, C1, D1 lần lượt là:

A. CH3OC2H5, C3H7OH, CH3COOH, HOCH2CHO

B. C3H7OH, CH3OC2H5, HOCH2CHO, CH3COOH

C. HOCH2CHO, CH3COOH, CH3OC2H5, C3H7OH

D. Đáp án khác

Câu 40. Có hai chất hữu cơ X, Y chứa các nguyên tố C, H, O phân tử khối đều bằng 74đvC. Biết X, Y đều tác dụng được với NaOH và dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. X và Y có công thức cấu tạo nào sau đây?

A. C4H9OH và HCOOC2H5

B. OHC−COOH và HCOOC2H5

C. OHC−COOH và C2H5COOH

D. C2H5COOH và HCOOC2H5

——HẾT—–

ĐÁP ÁN

CÂU

ĐA

CÂU

ĐA

1

C

21

B

2

B

22

C

3

A

23

C

4

B

24

D

5

B

25

C

6

C

26

B

7

D

27

B

8

C

28

D

9

A

29

A

10

A

30

D

11

B

31

A

12

B

32

C

13

A

33

D

14

B

34

B

15

A

35

C

16

B

36

C

17

C

37

C

18

A

38

C

19

C

39

A

20

C

40

B

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: