Archive for the ‘ Phản ứng oxi hóa – khử ’ Category

Bài tập chương 4: Phản ứng hóa học (SGK Hóa 10NC)

Bài 25: Phản ứng oxi hoá – khử

Bài tập 1 – trang 102
Một nguyên tử lưu huỳnh (S) chuyển thành ion sunfua (S2–) bằng cách
A. nhận thêm một electron.
B. nhường đi một electron.
C. nhận thêm hai electron.
D. nhường đi hai electron.
Hãy tìm đáp án đúng.

Bài tập 2 – trang 103
Trong phản ứng: Cl2 + 2KBr → Br2 + 2KCl, nguyên tố clo
A. Chỉ bị oxi hoá.

B. Chỉ bị khử.

C. Không bị oxi hoá, cũng không bị khử.

D. Vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.
Hãy tìm đáp án đúng.

Bài tập 3 – trang 103
Trong phản ứng: 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O, nguyên tố sắt
A. Bị oxi hoá.

B. Bị khử.

C. Không bị oxi hoá, cũng không bị khử.

D. Vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.
Hãy tìm đáp án đúng.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài tập chương 4: Phản ứng oxi hóa – khử (SGK Hóa 10CB)

Bài 17: Phản ứng oxi hoá – khử

Bài tập 1 – trang 82
Cho các phản ứng sau:

HH10CB_Chuong4_01Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá khử?

Bài tập 2 – trang 82
Cho các phản ứng sau:

HH10CB_Chuong4_02Ở phản ứng nào NH3 không đóng vai trò chất khử?

Tiếp tục đọc