Archive for the ‘ Hóa học 11 ’ Category

Bảng tính tan và màu kết tủa

Advertisements

Cấu trúc phân tử (dạng 3D) của một số hợp chất hữu cơ (Video)

1. Metan

2. Etan

Tiếp tục đọc

Tên và số đồng phân của 120 ankan đầu dãy

Dưới đây là tên gọi, số đồng phân (isomers) và đồng phân lập thể (stereoisomers) của 120 ankan đầu dãy dạng mạch cacbon không phân nhánh.

Xem chi tiết

Bài tập lí thuyết về andehit (Có ĐA)

Câu 1. Anđehit là hợp chất có chứa nhóm chức

A. –COOH

B. -NH2

C. –CHO

D. -OH

Câu 2. Công thức chung của anđehit no, đơn chức, mạch hở (hay ankanal) là:

A. CnH2nO (n≥1)

B. CnH2n +1 CHO (n≥0)

C. CnH2n+1O (n≥1)

D. Cả A, B đều đúng

Tiếp tục đọc

Bài tập chương 9: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic (SGK Hóa học 11 NC)

Bài 58: Anđehit và xeton

Bài tập 1 – trang 242 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy điền các cụm từ hoặc kí hiệu dưới đây vào chỗ trống trong câu sau sao cho phù hợp:
“Liên kết đôi C = O gồm … (1) … và … (2) …, C và O đều ở trạng thái … (3) …, O có … (4) … lớn hơn nên hút … (5) … về phía mình làm cho … (6) … trở thành … (7) …: O mang điện tích … (8) …, C mang điện tích … (9) …”
A: liên kết;              B electron;               C: liên kết σ;                  D: phân cực;
E: liên kết π;          G: δ+;                       H: độ âm điện;                I: δ;
K: lai hoá sp2.

Bài tập 2 – trang 243 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy lập công thức chung cho dãy đồng đẳng của anđehit fomic và cho dãy đồng đẳng của axeton.

Tiếp tục đọc

Bài tập chương 8: Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol (SGK Hóa học 11 NC)

Bài 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Bài tập 1 – trang 215 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Gọi tên các dẫn xuất halogen sau theo 2 cách và chỉ rõ bậc của chúng.
a) CH3I, CHI3, BrCH2CH2CH2CH2Br, CH3CHFCH3, (CH3)2 CClCH2CH3.
b) CH2 = CH – CH2Br, C6H5CH2I, p – FC6H4CH3, o – ClC6H4CH2CH3, m – F2C6H4

Bài tập 2 – trang 215 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết công thức cấu trúc và gọi tên các đồng phân tương ứng với công thức phân tử:
a) C2H2ClF;                      b) C3H5Cl.

Bài tập 3 – trang 215 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Nhiệt độ sôi (0C) của một số dẫn xuất halogen cho trong bảng sau:

clip_image002
 

Tiếp tục đọc

Bài tập chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên (SGK Hóa học 11 NC)

Bài 46: Benzen và ankylbenzen

Bài tập 1 – trang 191 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau:
a) Benzen là một hiđrocacbon không no.                       [ ]
b) Benzen là một hiđrocacbon thơm.                             [ ]
c) Ở benzen, 3 liên kết đôi ngắn hơn 3 liên kết đơn.      [ ]
d) Ở benzen, 6 liên kết cacbon – cacbon đều như nhau.[ ]
e) Ở benzen, 6C tạo thành một lục giác đều.                  [ ]
g) Ở xiclohexan, 6C tạo thành một lục giác đều.           [ ]

Bài tập 2 – trang 191 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy cho biết vì sao người ta biểu diễn công thức cấu tạo của benzen bằng một hình lục giác đều với một vòng tròn ở trong.

Tiếp tục đọc

Advertisements