Archive for the ‘ Cacbon – Silic ’ Category

Bài tập chương 3: Nhóm cacbon (SGK Hóa học 11 NC)

Bài 19 – Khái quát về nhóm cacbon

Bài tập 1 – trang 77 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy cho biết quy luật biến đổi tính kim loại – phi kim của các nguyên tố thuộc nhóm cacbon và giải thích.

Bài tập 2 – trang 77 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Cho các cấu hình electron nguyên tử sau đây:
a) 1s22s22p63s23p63d104s24p2
b) 1s22s22p63s23p63d104s14p3
c) 1s22s22p63s13p3
d) 1s22s12p3
Hãy cho biết: cấu hình electron nào ở trạng thái cơ bản? Cấu hình electron nào ở trạng thái kích thích?
Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản cho trên là của nguyên tử nguyên tố nào?

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài tập chương 3: Cacbon – Silic (SGK hóa học 11 CB)

Bài 15: Cacbon

Câu 1

Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hoá trị?

Câu 2

Tính oxi hoá của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau:

A. C + O2 → CO2                  B. C + 2CuO → 2Cu + CO2

C. 3C + 4Al → Al4C3             D. C + H2O → CO + H2
Câu 3

Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. 2C + Ca → CaC2                   B. C + 2H2 → CH4

C. C + CO2 → 2CO                    D. 3C + 4Al → Al4C3

Tiếp tục đọc

Advertisements