Archive for the ‘ Đại cương hóa hữu cơ ’ Category

Cấu trúc phân tử (dạng 3D) của một số hợp chất hữu cơ (Video)

1. Metan

2. Etan

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài tập chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ (SGK Hóa học 11 NC)

Bài 25: Hoá học hữu cơ – và hợp chất hữu cơ

Bài tập 1 – trang 104 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ. Có thể sử dụng điểm khác biệt nào để nhận ra một chất là hữu cơ hay vô cơ một cách đơn giản nhất?

Bài tập 2 – trang 104 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Trong các hợp chất sau, hợp chất nào là hữu cơ, hợp chất nào là vô cơ?

clip_image002
Bài tập 3 – trang 104 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy điền tên 2 loại đồ uống vào chỗ trống trong các câu sau:
a) Trừ nước ra, thành phần chính của … và … là chất vô cơ.
b) Trừ nước ra, thành phần chính của … và … là chất hữu cơ.

Tiếp tục đọc

Hiện tượng đồng phân

I. Phân loại đồng phân

Các hiện tượng đồng phân gắn liền với cấu tạo và cấu trúc không gian của phân tử. Đây là một hiện tượng rất phổ biến trong hóa học hữu cơ. Nhờ có hiện tượng đồng phân này mà số các hợp chất hữu cơ tăng lên rất nhiều.

            Các chất gọi là đồng phân với nhau là những chất có cùng công thức nguyên, nhưng khác nhau về CTCT và tính chất.

Ngày nay người ta biết rất nhiều hiện tượng đồng phân. Để phân biệt và sử dụng có thể chia ra làm hai dạng biểu diễn:

Đồng phân cấu tạo (đồng phân mặt phẳng)

Đồng phân lập thể (đồng phân cấu trúc)

Tiếp tục đọc

Bài tập chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ (SGK hóa học 11 CB)

Bài 20 – Mở đầu về hoá học hữu cơ

Câu 1

So sánh hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ về: thành phần nguyên tố, đặc điểm liên kết hoá học trong phân tử.

Câu 2

Nêu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố.

Câu 3

Oxi hoá hoàn toàn 0,600g hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,720g H2O. Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử chất A.

Tiếp tục đọc

Advertisements