Archive for the ‘ Hiđrocacbon không no ’ Category

Bài tập chương 6: Hiđrocacbon không no (SGK Hóa học 11 NC)

Bài 39: Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân

Bài tập 1 – trang 158 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [  ] ở mỗi câu sau:
a) Anken là hiđrocacbon mà phân tử có chứa một liên kết đôi C = C  [  ]
b) Anken là hiđrocacbon có công thức phân tử CnH2n.                      [  ]
c) Anken là hiđrocacbon không no có công thức phân tử CnH2n.       [  ]
d) Anken là hiđrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa
một liên kết đôi C = C.                                                                     [  ]

Bài tập 2 – trang 158 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo chung cho anken. Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu tạo của anken và ankan và monoxicloankan.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài tập chương 6: Hiđrocacbon không no (SGK hóa học 11 CB)

Bài 29: Anken

Câu 1

So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hoá học. Cho thí dụ minh hoạ.

Câu 2

Ứng với công thức phân tử C5H10 có bao nhiêu anken đồng phân cấu tạo?
A. 4.                B. 5.                 C. 3.                D. 7.

Câu 3

Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi:
a) Propilen tác dụng với hiđro, đun nóng (xúc tác Ni).
b) But-2-en tác dụng với hiđro clorua.
c) Metylpropen tác dụng với nước có xúc tác axit.
d) Trùng hợp but-1-en.

Câu 4

Trình bày phương pháp hoá học để:
a) Phân biệt metan và etilen.
b) Tách lấy khí metan từ hỗn hợp với etilen.
c) Phân biệt hai bình không dán nhãn đựng hexan và hex-1-en.
Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã dùng.

Tiếp tục đọc

Advertisements