Archive for the ‘ Nitơ – Photpho ’ Category

Sơ đồ phản ứng chương: Nitơ – Photpho

Sơ đồ 1

clip_image002

Sơ đồ 2

clip_image002

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài tập Chương 2: Nhóm nitơ (SGK Hóa học 11 NC)

Bài 9: Khái quát về nhóm nitơ

Bài tập 1 – trang 36 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố asen, antimon và bitmut ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.

Bài tập 2 – trang 36 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Dựa vào độ âm điện của các nguyên tố, hãy giải thích:

a) Tại sao từ nitơ đến bimut tính phi kim của các nguyên tố giảm dần?

b) Tại sao tính phi kim của nitơ yếu hơn so với oxi và càng yếu hơn so với flo?

Bài tập 3 – trang 36 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hoá -3, +3, +5.

Bài tập 4 – trang 36 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hoá trị tối đa là 4, trong khi đối với các nguyên tố còn lại hoá trị tối đa của chúng là 5?

Tiếp tục đọc

Bài tập chương 2: Nitơ – Photpho (SGK hóa học 11 CB)

Bài 7: Nitơ

Câu 1

Trình bày cấu tạo của phân tử N2. Vì sao ở điều kiện thường, nitơ là một chất trơ? Ở điều kiện nào nitơ trở nên hoạt động hơn?

Câu 2

Nitơ không duy trì sự hô hấp, nitơ có phải là khí độc không?

Câu 3

a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là
A. LiN3 và Al3N                               B. Li3N và AIN
C. Li2N3 và Al2N3                           D. Li3N2 và Al3N2
b) Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua khi cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ. Trong các phản ứng này nitơ là chất oxi hoá hay chất khử?

Câu 4

Nguyên tố nitơ có số oxi hoá là bao nhiêu trong các hợp chất sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2?

Tiếp tục đọc