Archive for the ‘ Hóa học 11 ’ Category

Hiện tượng đồng phân

I. Phân loại đồng phân

Các hiện tượng đồng phân gắn liền với cấu tạo và cấu trúc không gian của phân tử. Đây là một hiện tượng rất phổ biến trong hóa học hữu cơ. Nhờ có hiện tượng đồng phân này mà số các hợp chất hữu cơ tăng lên rất nhiều.

            Các chất gọi là đồng phân với nhau là những chất có cùng công thức nguyên, nhưng khác nhau về CTCT và tính chất.

Ngày nay người ta biết rất nhiều hiện tượng đồng phân. Để phân biệt và sử dụng có thể chia ra làm hai dạng biểu diễn:

Đồng phân cấu tạo (đồng phân mặt phẳng)

Đồng phân lập thể (đồng phân cấu trúc)

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài tập chương 9: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic (SGK hóa học 11 CB)

Bài 44: Anđehit – xeton

Câu 1

Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng.

Câu 2

Viết các phương trình hoá học để chứng tỏ rằng anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

Câu 3

Hoàn thành dãy chuyển hoá sau bằng các phương trình hoá học:
Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic.

Câu 4

Cho 1,0ml dung dịch fomanđehit 5,0% và 1,0ml dung dịch NaOH 10,0% vào ống nghiệm, sau đó thêm tiếp từng giọt dung dịch CuSO4 và lắc đều cho đến khi xuất hiện kết tủa. Đun nóng phần dung dịch phía trên, thấy có kết tủa màu đỏ gạch của Cu2O. Giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hoá học.

Tiếp tục đọc

Bài tập chương 8: Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol (SGK hóa học 11 CB)

Bài 39 – Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Câu 1

Gọi tên mỗi chất sau: CH3 – CH2Cl; CH2 = CH – CH2Cl; CHCl3; C6H5Cl.  Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hiđrocacbon tương ứng.

Câu 2

Viết phương trình hoá học của phản ứng thuỷ phân các chất sau trong dung dịch NaOH: 1,2-đicloetan, benzyl clorua, anlyl bromua, xiclohexyl clorua.

Câu 3

Cho nhiệt độ sôi (0C) của một số dẫn xuất halogen trong bảng dưới đây:

Hoa11CB_Chuong8_01
Nhận xét về sự biến đổi nhiệt độ sôi theo chiều tăng mạch cacbon (theo hàng dọc) và theo nguyên tử khối của halogen (hàng ngang). Giải thích sơ bộ.

Tiếp tục đọc

Bài tập chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon (SGK hóa học 11 CB)

Bài 35: Benzen và đồng đẳng – Một số hiđrocacbon thơm khác

Câu 1

Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?
A. 2                 B. 3                  C. 4                 D. 5

Câu 2

Toluen và benzen phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom trong CCl4, (2) dung dịch kali penmanganat, (3) hiđro có xúc tác Ni, đun nóng, (4) Br2 có bột Fe, đun nóng? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Câu 3

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:
a) Toluen tác dụng với hiđro có xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng.
b) Đun nóng benzen với hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc.

Câu 4

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các chất: benzen, hex-1-en và toluen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã dùng.

Tiếp tục đọc

Bài tập chương 6: Hiđrocacbon không no (SGK hóa học 11 CB)

Bài 29: Anken

Câu 1

So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hoá học. Cho thí dụ minh hoạ.

Câu 2

Ứng với công thức phân tử C5H10 có bao nhiêu anken đồng phân cấu tạo?
A. 4.                B. 5.                 C. 3.                D. 7.

Câu 3

Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi:
a) Propilen tác dụng với hiđro, đun nóng (xúc tác Ni).
b) But-2-en tác dụng với hiđro clorua.
c) Metylpropen tác dụng với nước có xúc tác axit.
d) Trùng hợp but-1-en.

Câu 4

Trình bày phương pháp hoá học để:
a) Phân biệt metan và etilen.
b) Tách lấy khí metan từ hỗn hợp với etilen.
c) Phân biệt hai bình không dán nhãn đựng hexan và hex-1-en.
Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã dùng.

Tiếp tục đọc

Bài tập chương 5: Hiđrocacbon no (SGK hóa học 11 CB)

Bài 25: Ankan

Câu 1

Thế nào là hiđrocacbon no, ankan, xicloankan?

Câu 2

Viết công thức phân tử của các hiđrocacbon tương ứng với các gốc ankyl sau:
–CH3, –C3H7, –C6H13.

Câu 3

Viết phương trình hoá học của các phản ứng sau:
a) Propan tác dụng với clo (theo tỉ lệ mol 1 : 1) khi chiếu sáng.
b) Tách một phân tử hiđro từ phân tử propan.
c) Đốt cháy hexan.

Câu 4

Các hiđrocacbon no được dùng làm nhiên liệu là do nguyên nhân nào sau đây?
A. Hiđrocacbon no có phản ứng thế.
B. Hiđrocacbon no có nhiều trong tự nhiên.
C. Hiđrocacbon no là chất nhẹ hơn nước.
D. Hiđrocacbon no cháy toả nhiều nhiệt và có nhiều trong tự nhiên.

Tiếp tục đọc

Bài tập chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ (SGK hóa học 11 CB)

Bài 20 – Mở đầu về hoá học hữu cơ

Câu 1

So sánh hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ về: thành phần nguyên tố, đặc điểm liên kết hoá học trong phân tử.

Câu 2

Nêu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố.

Câu 3

Oxi hoá hoàn toàn 0,600g hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,720g H2O. Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử chất A.

Tiếp tục đọc

Advertisements