Archive for the ‘ Hóa học 11 ’ Category

Bài tập chương 3: Cacbon – Silic (SGK hóa học 11 CB)

Bài 15: Cacbon

Câu 1

Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hoá trị?

Câu 2

Tính oxi hoá của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau:

A. C + O2 → CO2                  B. C + 2CuO → 2Cu + CO2

C. 3C + 4Al → Al4C3             D. C + H2O → CO + H2
Câu 3

Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. 2C + Ca → CaC2                   B. C + 2H2 → CH4

C. C + CO2 → 2CO                    D. 3C + 4Al → Al4C3

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài tập chương 2: Nitơ – Photpho (SGK hóa học 11 CB)

Bài 7: Nitơ

Câu 1

Trình bày cấu tạo của phân tử N2. Vì sao ở điều kiện thường, nitơ là một chất trơ? Ở điều kiện nào nitơ trở nên hoạt động hơn?

Câu 2

Nitơ không duy trì sự hô hấp, nitơ có phải là khí độc không?

Câu 3

a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là
A. LiN3 và Al3N                               B. Li3N và AIN
C. Li2N3 và Al2N3                           D. Li3N2 và Al3N2
b) Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua khi cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ. Trong các phản ứng này nitơ là chất oxi hoá hay chất khử?

Câu 4

Nguyên tố nitơ có số oxi hoá là bao nhiêu trong các hợp chất sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2?

Tiếp tục đọc

Bài tập chương 1: Sự điện li (SGK hóa học 11 CB)

Bài 1: Sự điện li

Câu 1
Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện là do nguyên nhân gì?

Câu 2
Sự điện li, chất điện li là gì? Những loại chất nào là chất điện li? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng.

Câu 3
Viết phương trình điện li của những chất sau:
a) Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M ; HNO3 0,020M ; KOH 0,010M. Tính nồng độ mol của ion trong các dung dịch trên.
b) Các chất điện li yếu: HClO, HNO2.

Tiếp tục đọc

Cách nhớ tên 10 ankan đầu dãy

Có thể nói danh pháp của các ankan là cơ sở để xây dựng danh pháp của các hợp chất hữu cơ khác như: anken, ankin, ancol, axit… Do đó việc thuộc tên gọi của các ankan là điều bắt buộc với học sinh khi học hóa hữu cơ.

Nhiều học sinh gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhớ được tên gọi của các ankan. Dưới đây là một số cách nhớ tên gọi của 10 ankan đầu dãy dạng mạch thẳng:

Tiếp tục đọc

Bài tập chương 1 – Sự điện li

Câu 1: Dung dịch muối, axít, bazơ là những chất điện li vì:

A. Chúng có khả năng phân li thành hiđrat trong dung dịch.

B. Các ion hợp phần có tính dẫn diện.

C. Có sự di chuyển của electron. tạo thành dòng electron dẫn điện.

D. Dung dịch của chúng dẫn điện.

Tiếp tục đọc

Advertisements