Archive for the ‘ Sự điện li ’ Category

Bài tập Chương 1: Sự điện li (SGK Hóa học 11NC)

Bài 1: Sự điện li

Bài tập 1 – trang 7 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Sự điện li, chất điện li là gì? Những loại chất nào là chất điện li? Lấy một số thí dụ về chất điện li và chất không điện li?

Bài tập 2 – trang 7 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện được là do nguyên nhân gì?

Bài tập 3 – trang 7 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Trong số các chất sau, những chất nào sau đây là chất điện li?
H2S, SO2, Cl2, H2SO3, CH4, NaHCO3, Ca(OH)2, HF, C6H6,  NaClO.

Bài tập 4 – trang 7 – SGK – Hoá học 11 – Nâng cao
Chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. KCl rắn, khan
B. KOH nóng chảy
C. MgCl2 nóng chảy
D. HI trong dung môi nước

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài tập chương 1: Sự điện li (SGK hóa học 11 CB)

Bài 1: Sự điện li

Câu 1
Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện là do nguyên nhân gì?

Câu 2
Sự điện li, chất điện li là gì? Những loại chất nào là chất điện li? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng.

Câu 3
Viết phương trình điện li của những chất sau:
a) Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M ; HNO3 0,020M ; KOH 0,010M. Tính nồng độ mol của ion trong các dung dịch trên.
b) Các chất điện li yếu: HClO, HNO2.

Tiếp tục đọc

Bài tập chương 1 – Sự điện li

Câu 1: Dung dịch muối, axít, bazơ là những chất điện li vì:

A. Chúng có khả năng phân li thành hiđrat trong dung dịch.

B. Các ion hợp phần có tính dẫn diện.

C. Có sự di chuyển của electron. tạo thành dòng electron dẫn điện.

D. Dung dịch của chúng dẫn điện.

Tiếp tục đọc

Advertisements