Archive for the ‘ Cacbohiđrat ’ Category

Bài tập chương 2: Cacbohiđrat (SGK Hóa 12CB)

Bài 5: Glucozơ

Bài tập 1 – trang 25

Glucozơ và fuctozơ:
A. đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.
B. đều có nhóm chức CHO trong phân tử.
C. là hai dạng thù hình của cùng một chất.
D. đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

Bài tập 2 – trang 25
Cho các dung dịch: glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên?
A. Cu(OH)2                                         B. Dung dịch AgNO3 trong NH3
C. Na kim loại                                      D. Nước brom.

Bài tập 3 – trang 25
Cacbohiđrat là gì? Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy thí dụ minh hoạ?

Bài tập 4 – trang 25
Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozơ?

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài tập cacbohiđrat

Câu 1: Phản ứng với chất nào sau đây có thể chuyển hoá glucozơ, frutozơ thành những sản phẩm giống nhau?

A. H2/Ni,to

B. Cu(OH)2

C. AgNO3

D. Na

Câu 2: Một chất khi phân huỷ trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ, chất đó là

A. Tinh bột

B. Saccarozơ

C. Xenlulozơ

D. Protein

Tiếp tục đọc

Advertisements