Archive for the ‘ Phân biệt một số chất vô cơ ’ Category

Bài tập chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ (SGK Hóa 12CB)

Bài 40: Nhận biết một số ion – trong dung dịch

Bài tập 1 – trang 174
Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 cation sau: Ba2+, NH4+, Al3+. Trình bày cách nhận biết chúng.

Bài tập 2 – trang 174
Dung dịch A chứa đồng thời các cation Fe2+, Al3+. Trình bày cách tách và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A.

Bài tập 3 – trang 174
Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+ nồng độ khoảng 0,1M. Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa
A. dung dịch chứa ion: NH4+.
B. hai dung dịch chứa ion: NH4+ và Al3+.
C. ba dung dịch chứa ion: NH4+, Fe3+ và Al3+.
D. năm dung dịch chứa ion: NH4+, Mg2+, Fe3+, Na+, Al3+.

Tiếp tục đọc

Advertisements