Archive for the ‘ Polime và vật liệu polime ’ Category

Bài tập polime và vật liệu polime

Câu 1. Polime không có nhiệt độ nóng chảy cố định, nguyên nhân chủ yếu là do

A. có lẫn tạp chất

B. có liên kết cộng hóa trị không phân cực

C. số lượng mắt xích trong phân tử khác nhau.

D. có khối lượng phân tử rất lớn và có cấu trúc phân tử phức tạp.

Câu 2. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon–6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ tằm và tơ enang.                           B. Tơ visco và tơ nilon–6,6.

C. Tơ nilon–6,6 và tơ capron.                D. Tơ visco và tơ axetat.

Câu 3. Chọn phát biểu không đúng: polime …

A. đều có phân tử khối lớn, do nhiều mắc xích liên kết với nhau.

B. có thể được điều chế từ phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng.

C. được chia thành nhiều loại: thiên nhiên, tổng hợp, nhân tạo.

D. đều khá bền với nhiệt hoặc dung dịch axit hay bazơ.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài tập chương 4: Polime và vật liệu polime (SGK Hóa 12CB)

Bài 13: Đại cương về polime

Bài tập 1 – trang 64

Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon – 6, nilon – 6,6, polibutađien. Dãy các polime tổng hợp là

A. polietilen, xenlulozơ, nilon – 6, nilon – 6,6.

B. polietilen, polibutađien, nilon – 6, nilon – 6,6.

C. polietilen, tinh bột, nilon – 6, nilon – 6,6.

D. polietilen, nilon – 6,6, xenlulozơ.

Bài tập 2 – trang 64

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. Poli(vinyl clorua).

B. Polisaccarit.

C. Protein.

D. Nilon – 6,6.

Bài tập 3 – trang 64
Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng về các mặt: phản ứng, monome và phân tử khối của polime so với monome. Lấy thí dụ minh hoạ.

Tiếp tục đọc

Advertisements