Archive for the ‘ Lớp 11 ’ Category

Đề HSG Hóa 11 TP.Hải Phòng năm 2001-2002

KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2001-2002

MÔN HOÁ HỌC LỚP 11 THPT  

Thời gian làm bài:  180 phút  (Không kể thời gian giao đề)

Bảng A làm cả 5 bài, Bảng B không làm bài 4

Bài 1:

1/ Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

            NH3(k)  +  HCl(k)  →

            SO2(k)  +  CaO(r)

            NH3(k) +  Cl2 (k)

            NH4HCO3  \xrightarrow{{{t}^{0}}}

            NH4NO2 \xrightarrow{{{t}^{0}}}

            SO2  + H2O →

            SO3  + ddNaOH →

Theo thuyết Bronsted phản ứng nào là phản ứng axit-bazơ, xác định axit, bazơ.

2/ Viết các phương trình phản ứng: (sản phẩm chính, tỉ lệ mol 1:1)

            a) CH3-CH=CH-CH2-CH3 + HCl  →

            b) S-cis butađien-1,3 + etilen  \xrightarrow{{{200}^{0}}C}

            c) Benzen + Propen \xrightarrow{{{H}^{+}}}

            d) Tôluen  + KMnO4   \xrightarrow{{{H}^{+}}}

            e) FCH2-CH=CH2 + HBr  →

Tiếp tục đọc

Advertisements

Đề HSG Hóa 11 TP.Hải Phòng năm 2000-2001

KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2000-2001

MÔN HOÁ HỌC- LỚP 11 THPT

(Thời gian làm bài 180′ không kể thời gian giao đề)

(Bảng A làm cả 5 bài – Bảng B không phải làm bài 5)

 

Bài l:

    1/ Dung dịch A gồm các cation: NH4+ ; Na+ ; Ba2+ và 1 anion X có thể là một trong các  anion sau: CH3COO ; NO3; SO42– ; CO32– ; PO43–.  Hỏi X là anion nào? Biết rằng dung dịch A có pH = 5 .

    2/ Thêm NaOH dư vào dung dịch CuSO4 ,thêm tiếp NH4NO3 vào dung dịch đến dư có hiện tượng gì xảy ra? Viết phương trình phản ứng.

    3/ Cho các dung dịch sau: Al(NO3)3 ; ZnCl2 ; Na2CO3 ; MgSO4 ; NH4NO3. Không dùng thêm thuốc thử hãy nêu cách nhận ra từng dung dịch, viết phương trình phản ứng dạng ion.

Tiếp tục đọc

Đề HSG Hóa 11 TP.Hải Phòng năm 1999-2000 (Bảng B)

KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 1999-2000

MÔN HOÁ HỌC- LỚP 11 BẢNG B

(Thời gian làm bài 180¢ không kể thời gian giao đề)

 

Bài 1 :

    l/ Trong dung dịch có cân bằng sau:  AB    \rightleftarrows    A+ + B         KAB

Nồng độ ban đầu của AB là (C). Hãy viết biểu thức liên hệ giữa độ điện ly (α) và hằng số cân bằng KAB của cân bằng trên. Độ điện ly α thay đổi như thế nào khi giảm nồng độ ban đầu bằng cách pha loãng dung dịch.

    2/ Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng cho những thí nghiệm sau:

– Cho từ từ đến dư dung dịch KHSO4 vào dung dịch chứa NaAlO2 và Na2CO3.

– Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch chứa FeCl3 và CuSO4.

– Nhỏ vài giọt dung dịch NH3 đậm đặc vào AlCl3 khan.

Tiếp tục đọc

Đề HSG Hóa 11 TP.Hải Phòng năm 1999-2000 (Bảng A)

KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 1999-2000

MÔN HOÁ HỌC- LỚP 11 BẢNG A

(Thời gian làm bài 180’ không kể thời gian giao đề)

Bài 1 :

    l/ Trong dung dịch có cân bằng sau:  AB   \rightleftarrows   A+ + B         KAB

Nồng độ ban đầu của AB là (C)

Hãy viết biểu thức liên hệ giữa độ điện ly (α) và hằng số cân bằng KAB của cân bằng trên. Độ điện ly α  thay đổi như thế nào khi giảm nồng độ ban đầu bằng cách pha loãng dung dịch.

    2/ Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng cho những thí nghiệm sau:

– Cho từ từ đến dư dung dịch KHSO4 vào dung dịch chứa NaAlO2 và Na2CO3.

– Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch chứa FeCl3 và CuSO4.

– Nhỏ vài giọt dung dịch NH3 đậm đặc vào AlCl3 khan.

Tiếp tục đọc

Đề HSG Hóa 11 TP.Hải Phòng năm 1998-1999 (Bảng B)

KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 98-99

MÔN HOÁ HỌC LỚP 11 PTTH (BẢNG B)

 (thời gian 180¢, không kể thời gian giao đề)

 

Bài I:

1/ Hoà tan khí SO2 vào H2O có các cân bằng sau:

                       SO2  +  H2O   \rightleftarrows    H2SO3                     (1)

                       H2SO3    \rightleftarrows       H+  +  HSO3               (2)

                       HSO3    \rightleftarrows       H+  +  SO32–                   (3)

Nồng độ SO2 thay đổi như thế nào? (giải thích) khi lần lượt tác động những yếu tố sau:

      a) Đun nóng dung dịch.

      b) Thêm dung dịch HCl.

      c) Thêm dung dịch NaOH.

      d) Thêm dung dịch KMnO4.

2/ a) Tính thể tích H2O tối thiểu cần để hoà tan 0,192g CaC2O4 ở 20oC. Cho tính số tan của CaC2O4 ở 20oC là 3,6.10-9 và sự biến đổi thể tích khi hoà tan là không đáng kể.

b) Nếu dùng dung dịch CaCl20,03M để hoà tan cùng lượng CaC2O4 ở trên cùng điều kiện 20oC thì thể tích dung dịch CaCl2 tối thiểu cần dung là bao nhiêu?

         Cho: Ca =40; C = 12; O = 16; độ điện li µ (CaC2O4)=1.

Tiếp tục đọc

Đề HSG Hóa 11 TP.Hải Phòng năm 1998-1999 (Bảng A)

KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 98-99

MÔN HÓA HỌC-LỚP 11-PTTH (BẢNG A)

 

Bài 1:

1/ Hoà tan 0,1 mol AgNO3 trong 1 lít dung dịch NH3. Tính nồng độ tối thiểu mà dung dịch NH3 phải có để khi thêm 0,5 mol NaCl vào dung dịch Ag+ trong dung dịch NH3 ta không được kết tủa AgCl.

Cho hằng số phân ly của Ag(NH3)2+: K = 6.10-8 ; TAgCl = 1,6.10-10

2/ Cho khí Cl2 vào 100ml dung dịch NaI 0,2M (dd A), sau đó đun sôi để đuổi hết iot. Thêm nước để trở lại 100ml (dd B).

a) Biết thể tích khí Cl2 đã dùng là 0,1344 lít (đktc). Tính nồng độ mol/lit mỗi muối trong dung dịch B.

b) Thêm từ từ vào dung dịch B một dung dịch AgNO3 0,05M. Tình thể tích dung dịch AgNO3 đã dùng nếu kết tủa thu được có khối lượng bằng:

– Trường hợp 1: 1,41 gam

– Trường hợp 2: 3,315 gam

Biết kết tủa AgI tạo ra trước, sau khi AgI tạo hết kết tủa mới đến AgCl.

c) Trong trường hợp khối lượng kết tủa là 3,315 gam, tính nồng độ mol/lit của các ion thu được trong dung dịch sau phản ứng với AgNO3.

Tiếp tục đọc

10 đề ôn luyện HSG Hóa 11

ĐỀ LUYỆN HSG SỐ 1

Câu 1:

1. Cho biết hiện tượng, viết phương trình phản ứng minh hoạ khi cho từ từ đến dư dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3?

2. Tính pH của dung dịch CH3COONa nồng độ 0,1M biết CH3COOH có Ka=10-4,74 .

Tiếp tục đọc

Advertisements