Archive for the ‘ Lớp 12 ’ Category

Đề thi HSG Hóa 12 THPT – Tỉnh Nghệ An (2012-2013)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12

NĂM HỌC 2012 – 2013

Môn thi: HOÁ HỌC 12 THPT – BẢNG A

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

———————————————

 

Câu I (5,5 điểm).

1. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1. Viết cấu hình electron và xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn. Tính số electron độc thân của nguyên tử nguyên tố X ở trạng thái cơ bản.

2. Viết phương trình phản ứng (dưới dạng phân tử) khi cho các dung dịch (mỗi dung dịch đều chứa 1 mol chất tan) tác dụng với nhau theo từng cặp sau: BaCl2 và NaHSO4; Ba(HCO3)2 và KHSO4; Ca(H2PO4)2 và KOH; Ca(OH)2 và NaHCO3.

3. Tính pH của dung dịch hỗn hợp CH3COOH 0,5M và C2H5COOH 0,6M. Biết hằng số phân li axit KCH3COOH = 1,75.10-5 và KC2H5COOH = 1,33.10-5.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Đề thi HSG Hóa 12 TP.Hà Nội 2008-2009 (Vòng 2)

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ

Năm học 2008-2009

Môn thi:      Hóa học

Ngày thi:  10 – 12 – 2008

Thời gian làm bài: 180 phút

(Đề thi gồm 2 trang)

 

Câu 1 (2,25 điểm)

1/ Viết công thức Liuyt, dự đoán cấu trúc phân tử, góc liên kết của các phân tử sau: SF2, SF6, S2F4.

2/ Phức [Fe(CN)6]4- có năng lượng tách là 394,2 kJ/mol, phức [Fe(H2O)6]2+ có năng lượng tách là 124,2 kJ/mol và năng lượng ghép electron là 210,3 kJ/mol.

a) Hãy vẽ giản đồ năng lượng của hai phức trên và cho biết phức nào là phức spin cao, phức nào là phức spin thấp?

b) Hỏi với sự kích thích electron từ t2g đến eg  thì phức [Fe(CN)6]4- hấp thụ ánh sáng có bước sóng l bằng bao nhiêu?

Tiếp tục đọc

Đề thi HSG Hóa 12 TP.Hà Nội 2008-2009 (Vòng 1)

KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ – LỚP 12

Năm học 2008-2009

Môn thi:      Hóa học

Ngày thi:  26 – 11 – 2008

Thời gian làm bài: 180 phút

(Đề thi gồm 2 trang)

     

Câu I (2,5 điểm)

1/  Có cân bằng 2SO2 + O2  ⇌ 2SO3     ΔH < 0

Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào (thuận hay nghịch) khi:

a) tăng nhiệt độ.

b) giảm thể tích của bình chứa.

c) cho thêm khí heli vào bình chứa.

Giải thích.

2/ Vì sao khi cho thêm natri axetat lại làm chậm quá trình giải phóng hiđro của phản ứng giữa kẽm với axit clohiđric?

3/ Trong dung dịch bão hòa, các muối ít tan trong nước như PbF2, PbCl2, PbBr2, PbI2 có các cân bằng sau:

PbF2  ⇌ Pb2+ + 2F               PbCl2  ⇌ Pb2+ + 2Cl

PbBr2  ⇌ Pb2+ + 2Br            PbI2    ⇌ Pb2+ + 2I

Giải thích vì sao khi cho thêm axit vào dung dịch bão hòa của một trong số các muối trên, độ tan lại tăng lên còn các trường hợp khác không tăng (không xét quá trình thủy phân muối).

4/ Từ thực nghiệm thấy rằng khi cho NaNO3 rắn vào axit H3PO4 đặc lấy dư rồi đun nóng có thoát ra axit HNO3. Vậy có thể kết luận lực axit của H3PO4 mạnh hơn của axit HNO3 được không? Giải thích ngắn gọn. Nếu cho dung dịch NaNO3 loãng tác dụng với dung dịch axit H3POloãng ở nhiệt độ thường có thể thu được axit HNO3 không?

Tiếp tục đọc