Posts Tagged ‘ ankane name ’

Tên và số đồng phân của 120 ankan đầu dãy

Dưới đây là tên gọi, số đồng phân (isomers) và đồng phân lập thể (stereoisomers) của 120 ankan đầu dãy dạng mạch cacbon không phân nhánh.

Xem chi tiết

Advertisements
Advertisements